Viorel LEFTER, PreE�edinte PATRES: Vom asista la primele falimente A�n sectorul regenerabilelor! BA?ncile vor lua garanE�iile a�� terenuri, instalaE�ii – de la producA?tori, A�nsA? cine sA? le cumpere?!Nu poE�i gestiona un business A�n condiE�iile A�n care legile se schimbA? dupA? cum bate vA?ntul!

ProducA?torii de energie din surse regenerabile, obligaE�i la plata impozitelor pe certificate verzi a�znevandabilea�?

Interviu cu Dl Prof. Univ.Dr.Viorel LEFTER, PreAYedintele OrganizaA?iei Patronale aA� ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES acordat publicaE�iei InvesTenergy.A�CitiE�i interviul E�i pe InvesTenergy.

lefterA�

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Domnule PreE�edinte, sunteA?i Profesor Universitar la Academia de Studii Economice. Ce AYtiu studenA?ii despre energia verde?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Cu siguranA?A?, studenA?ii de la Academia de Studii Economice BucureAYti AYtiu cA? ei sau pA?rinA?ii lor plA?tesc A�n factura de energie electricA? certificate verzi, dar AYi cA? energia verdeA� – o sursA? nepoluantA? E�i ieftinA? – este viitorul RomA?niei. Energia produsA? din surse regenerabile este practic ceea ce A?i-a dat Dumnezeu, este energia care A?i-o dA? soarele A�n fotovoltaice, vA?ntul A�n eoliene AYi, acolo unde este posibil, puterea apelor A�n microhidrocentrale. Pin urmare, este pA?cat sA? nu valorifici AYi sA? nu ai grijA? de ce A?i-a dat Dumnezeu!

Este de evidenA?iat AYi faptul cA?, A�n RomA?nia, sursele hidro AYi nuclearelectricA?, care acoperA? A�mpreunA? circa 50% din totalul producA?iei, devin vulnerabile, A�n caz de secetA? de exemplu. A treia sursA? importantA? a RomA?niei a�� cA?rbunele devine astfel preA?ioasA? AYi trebuie sA? existe A�ntotdeauna o rezervA? energeticA? privind posibilitatea acoperirii necesarului de energie, pe perioadA? de crizA?. AZn consecinA?A?, necesarul de energie poate fi acoperit A�ntr-o pondere A�nsemnatA? din surse regenerabile: fotovoltaice, eoliene, microhidrocentrale AYi biomasA?.

RomA?nia are avantajul unui mix energetic diversificat, ce se impune a fi valorificat A�n condiE�ii optime. AZn acest context, A�mpA?rtA?E�esc declaraE�ia dlui Bogdan Badea, Secretar de Stat A�n Ministerul Energiei, potrivit cA?reia:a�?pe baza principiului neutralitA?E�ii tehnologice, A�n care tehnologiile bazate pe combustibili clasici, dar inovative E�i cu emisii reduse de carbon, inclusiv nuclearul, A�mpreunA? cu sursele regenerabile de energie, pe mA?sura A�ntA?ririi infrastructurii, vor asigura transformarea sectorului energetic E�i tranziE�ia cA?tre un sector bazat semnificativ pe surse regenerabile de energiea�?.

AZn RomA?nia existA? cantitA?A?i uriaAYe de materii prime ce pot acoperi baza pentru a produce energie A�n categoria biomasA?, A�ncepA?nd de la coceni, paie, resturi vegetale AY.a.m.d. Sunt necesare A�nsA? investiA?ii pentru valorificarea biomasei, respectiv o gA?ndire strategicA? pentru RomA?nia care sA? susA?inA? astfel de investiA?ii A�n producerea de energie din biomasA?.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� De ce aA?i decis sA? va implicaA?i A�ntr-o organizaA?ie care reprezintA? interesele producA?torilor de energie din surse regenerabile?

A�-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Se impune o subliniere: aAY spune organizaA?ie care reprezintA? interese bilaterale – ale producA?torilor de energie din surse regenerabile E�i ale economiei autohtone, A�n general.

Ca profesor de management, am considerat cA? implicarea mea A�n PATRES este o provocare. DupA?A� peste 40 de ani de A�nvA?A?A?mA?nt, o experienA?A?A� deloc neglijabilA?; vizite profesionale A�n peste 100 de A?A?ri, cu diferite ocazii:A� conferinA?e, A�ntA?lniri, schimburi de experienA?A?, am vA?zut care sunt tendinA?ele A�n energie A�nafarA? E�i consider astfel cA? aportul meu A�n PATRES este binevenit E�i valoros.

Apoi, recunosc cA? nutresc speranA?a cA? – A�n viitorul apropiat – AYi consumatorii casnici sA? A�AYi poatA? monta, la o scarA? mare, panouri fotovoltaice AYi astfel sA? producA? energie A�n propria casA?, acoperindu-AYi nevoile, iar atunci cA?nd nu consumA? sA? livreze energie electricA? A�n reA?ea.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� VA? rog sA? creionaA?i un tablou al sectorului regenerabilelor A�n acest moment A�n RomA?niaa��

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� AAY fi vrut sA? pot creiona un tablou A�n culori vii, sA? domine verdele cA? doar vorbim de energia produsA? din surse regenerabile. AAYa a fost la A�nceput A�n acest sector, cA?nd producA?torii au pornit la drum foarte entuziaAYti cu investiA?ii masive, A?inA?nd cont de orientarile la nivelul UE, de suportul dat de Uniunea EuropeanA?, cA?t AYi de legislaA?ia la vremea respectivA?. MA? refer laA� Legea nr. 220/2008, A�n baza cA?ruia a fost stabilit sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie E�i producA?torii au fA?cut investiA?ii serioase, planuri de afaceri pe termen lung.

Aceasta a fost situaA?ia iniE�ialA?. AZn momentul de faA?A?, sunt multe aspecte ce trebuie rezolvate. AZncepA?nd de la situaA?ia certificatelor verzi care este catastrofalA?:A� asistA?m la un colaps total, din cauza reducerii majore aA� cotei anuale obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie: A�n 2014 – la 11.1% faE�A? de 15% , A�n 2015 – la 11.9% faE�A? de 16%, A�n 2016, la 12,15% faE�A? de 17% cA?t era iniA?ial stabilit A�n Legea 220, A�n baza cA?reia toE�i producA?torii AYi-au fA?cut planurile de afaceri.

PATRES a semnalat cA? A�n trei sesiuni lunare consecutive nu s-a vA?ndut nimicA� pe PiaE�a Certificatelor Verzi – OPCOM. SituaE�ia este A�n continuare alarmantA?. Lipsa tranzacE�iilor pe PCV E�i A�n luna august a�� s-au vA?ndut doar 100 bucA?E�i! -A� demonstreazA? colapsul pieE�ei certificatelor verzi. Practic, A�n acest moment existA? un excedent uriaAY de certificate verzi. Potrivit estimA?rilor noastre, se va ajunge la finele anului la peste 6,5 milioane certificate verzi A�n plus pe piaA?A?, fA?rA? cumpA?rA?tori.

TotodatA?, PATRES a atras atenA?ia, A�n repetate rA?nduri, cA? aceastA? cotA? foarte micA?, cuplatA? cu valabilitatea certificatelor verzi de 12 luni, va conduce la pierderi masive pentru producA?torii de energie din surse regenerabile.

O altA? problemA? este impozitarea acestor certificate A�n momentul acordA?rii producA?torilor, AYi nu la vA?nzarea acestora, cum ar fi normal. ProducA?torii sunt astfel A�n situaA?ia A�n care nu A�AYi vA?nd certificatele, A�nsA? au achitat impozite la acestea! Din scenariile efectuate de specialiE�tii PATRES, urmare a instituirii cotelor anuale obligatorii foarte mici comparativ cu cele stabilite iniE�ial A�n baza Legii 220, excedentul certificatelor verzi aferent anilor 2014 E�i 2015 va ajunge la peste 6,5 milioane bucA?E�i, rezultA?nd astfel un impozit plA?tit A�n a�zavansa�? de catre producA?torii de energie din surse regenerabile de circa 150 milioane lei, bani plA?tiE�i pentru certificate verzi a�znevandabilea�?

prezidiu

non prescription cialis professional. -A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� De ce este nevoie de PATRES?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Am plecat la drum A�n aceastA? organizaE�ie patronalA? cu convingerea cA? dacA? suntem mai mulE�i, vocea este comunA? E�i puterea de convingere a autoritA?E�ilor pe problematica producA?torilor creE�te. PATRESA� este vocea producA?torilor de energie din surse regenerabile. AZnA� organizaE�ie, A�n acest moment, sunt 85 companii E�i numA?rul este A�n creE�tere, toE�i producA?torii reclamA?nd probleme serioase, comune.

TotodatA?, PATRES s-a alA?turat E�i susE�ine demersul comun al asociaE�iilor de profil RWEA, RPIA, ARmHE – ce se constituie A�ntr-un apel adresat autoritA?E�ilor de salvare a investiE�iilor din energia regenerabilA?, care au adus o contribuE�ie de 7 miliarde de euro A�n economia RomA?niei. AZn acest sector, sunt probleme comune E�i, cu siguranE�A?, o voce unitarA? a asociaE�iilor seA� poate face mai bine auzitA?!

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Care sunt acE�iunileA� punctuale ale PATRES de la infiinE�are pA?nA? A�n prezent: demersuri legislative, reacE�ii/opinii legale trimise la autoritA?E�i?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Prima noastrA? mare acA?iune AYi de succes a fost sA? sprijinim societA?E�ile care au A�ntA?mpinat greutA?E�i A�n obE�inerea certificatelor de conformitate. La solicitarea noastrA?, s-a decis prelungirea termenului de obE�inere a acestor certificate, salvA?nd astfel o treime dintre producA?tori de la suspendarea temporarA? a licenE�ei de funcE�ionare.

Un demers puternic susE�inut de PATRES a fost E�i cel referitor la posibilitatea A�ncheierii de contracte bilaterale de vA?nzare/cumpA?rare a energiei negociate direct de cA?tre producA?toriiA� de energie din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse A�ntre 0.5MW E�i 3 MW, mA?surA? A�prevA?zutA? A�n Legea 122/2015 pentru aprobarea unor mA?suri A�n domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

TotodatA?, insistA?m pentru corecturi A�n legislaE�ie privind impozitarea certificatelor verzi dupA? vA?nzarea propriu-zisA? a acestora. AZn acest sens, am transmis adrese la Ministerul FinanE�elor Publice E�i la Comisia pentru buget, finanE�e E�i bA?nci din Camera DeputaE�ilor.

Este de menE�ionat cA?A� OrganizaE�ia noastrA? patronalA? a atras atenE�ia PreE�edenE�iei RomA?niei, Guvernului, Ambasadelor E�A?rilor din care provin investiE�iile E�i AsociaE�iei RomA?ne a BA?ncilor asupra dificultA?E�ilor cu care se confruntA? producA?torii de energie din surse regenerabile.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Concret, ce-i doare pe producA?tori?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Din pA?cate, sunt multe dureri, care se tot acumuleazA?. Voi enumera doar cA?teva dintre acestea. AZn primul rA?nd, problema de fond este legatA? de instabilitatea legislativA?. Investitorii au contat pe o anumitA? lege, E�i-au fA?cut planuri de afaceri, au luat credite de la banci E�i, A�ntre timp, s-au trezit cu reguli schimbate A�n timpul jocului. Este o lipsA? de credibilitate privind prevederile legale, nu poE�i gestiona un business A�n condiE�iile A�n care legile se schimbA? dupA? cum bate vA?ntul!

O altA? problemA?, pe care vom continua sA? o semnalA?m pA?nA? la soluE�ionare, face referire la sistemul de impozitare aplicat certificatelor verzi, care nu are o justificare economicA?. Neacordarea de certificate verzi pentru producE�ia livratA? peste datele prognozate, obligaE�iile impuse de Ordinul 78 de livrare A�n bandA?, taxa pe stA?lp sunt alte cA?teva probleme A�ntA?mpinate de producA?torii A�n energie din surse regenerabile.

La microhidrocentrale sunt douA? aspecte de evidenE�iat, E�i anume: taxa pe apa uzinatA? E�i taxa pe folosirea albiei pentru producerea energiei. Prima, este exagerat de mare, A�n condiE�iile A�n care o astfel de taxa se aplicA? doarA� A�n 4 din 20 de E�A?ri. A doua taxa se percepe A�n mod ilegal. Subliniez faptul cA? legislaE�ia A�n vigoare permite folosirea albiei pentru producerea energiei cu titlu gratuit.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� AE�i tras semnale de alarmA? A�n comunicA?rile PATRES cu privire la lipsa tranzacE�iilor certificatelor verzi pe PCV a�� OPCOM. SituaE�ia este chiar atA?t de gravA?? Daca da, de ce nu reacE�ioneazA? autoritA?E�ile?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� ConstatA?m unA� interes A�n creE�tere din partea autoritA?E�ilor privind problematica sectorului regenerabilelor, fapt ce ne dA? speranE�e cA? lucrurile se vor schimba A�n bine. SituaE�ia este foarte gravA?, lipsa tranzacE�iilor cu CV fiind confirmatA? E�i A�n comunicA?rile OPCOM. Singura E�ansA? este sA? se respecte legea iniE�ialA?, ceea ce presupunere o creE�tere a cotei de certificate verzi, fapt ce va conduce la deblocarea situaE�iei.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Ce relevA? statisticile PATRES cu privire la situaE�ia membrilor- producA?tori de energie din surse regenerabile?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Noi apreciem cA? dacA? nu se schimbA? actuala situaE�ie, o treime din producA?tori vor intra A�ntr-o perspectivA? apropiatA? a�� sfA?rE�itul anului A�n curs/ A�nceputul anului viitor a�� A�n insolvenE�A?, unii dintre aceE�tia A�ndreptA?ndu-se cu paE�i repezi spre faliment. MulE�i dintre producA?tori se susE�in din alte surse proprii, alte afaceri care le deE�in. Chiar de anul acesta, vom asista la primele falimente!

Efectul economic va fi unul dur. ProducA?torii au apelat la credite bancare E�i au garantat cu propriile terenuri E�i cu instalaE�iile. Se va ajunge la situaE�iile A�n care bA?ncile vor lua aceste garanE�ii de la producA?torii cu probleme, A�nsA? cine sA? le cumpere?! AZn acest moment, A�n RomA?nia, sunt instalaE�i circa 5033 MW A�n 678 unitA?E�i de producE�ie de energie din surse regenerabile, totalizA?nd investiE�ii deA� circa 8,5 miliarde euro. ConsiderA?nd cA? aceste proiecte au avut un procent de finanE�are bancarA? de circa 50%, expunerea sistemului bancar pentru acest domeniu este de circa 3.5 – 4 miliarde euro.

Din punctul de vedere al PATRES, din cauza unor a�zschimbA?ri ale regulilor A�n timpul joculuia�? operate de autoritA?E�ile romA?ne, apreciem cA?A� o treime din producA?tori se vor afla A�n situaE�ii de insolvenE�A? sau chiar faliment, ceea ce ar crea un potenE�ial default bancar de circa 1-1.5 miliarde euro.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� PrezentaE�i, vA? rog, demersurile viitoare ale PATRES.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� IniE�ial, legislaE�ia E�i schema de suport au fost generoase, oferind posibilitatea recuperA?rii investitiilor A�n circa 5 ani. AZn prezent, s-a trecut A�n extrema cealaltA?, iar investiE�iile din sectorul regenerabilelor au fost direcE�ionate A�ntr-o zonA? A�n care E�ansele de recuperare sunt minime. AZn demersurile sale, PATRES a solicitat autoritA?E�ilor stabilirea de reglementA?ri stabile E�i corecte, gA?sirea unei soluE�ii de echilibru, ca situaE�ia sA? devinA? suportabilA? atA?t pentru consumatorul final, cA?t E�i pentru investitorii A�n energie din surse regenerabile astfel A�ncA?t aceE�tia sA? poate, A�n timp, sA?-E�i recupereze investiE�iile realizate.

AZntre demersurile viitoare ale PATRES, vom susE�ine – cu argumente – necesitatea unor modificA?ri ale legislatiei. Urmare a aplicA?rii Ordinului 78/2014 al ANRE, producA?torii de energie din surse regenerabile sunt direct afectaE�i de eliminarea posibilitatii vA?nzA?rii unei cantitA?E�i variabile de energie. Prin definiE�ie, unitA?E�ile de producE�ie din surse regenerabile au o producE�ie necontrolatA?, acestea depind exclusiv de factorul vreme (soare, vA?nt, apA?). AZn consecinE�A?, livrarea de energie la putere constantA? este nerealistA?, centralele din surse regenerabile avA?nd producE�ia variabilA?.

Este de menE�ionat cA?, A�n acest context,A� PATRES a atacat A�n instanE�A? Ordinul ANRE nr. 78/2014, solicitA?nd anularea acestuia.

Ne vom uni eforturile pentru a convinge autoritA?E�ile, respectiv Ministerul FinaE�elor privind impozitarea certificatelor verzi, care sA? se realizeze doar la vA?nzarea acestora. O altA? acE�iune vizeazA? armonizareaA� taxei pe apa uzinatA? cu cea aplicatA? la nivel european AYi eliminarea taxei pe folosinE�a albiei. E?i nu A�n ultimul rA?nd, foarte important pentru supravieE�uirea micilor producA?tori, vom insista pentru respectarea cotei prevA?zute pentru 2015 E�i 2016, mA?surA? menitA? sA? deblocheze piaE�a certificatelor verzi.

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� AE�i solicitatA� lansarea de urgenE�A? a unui proces de consultare A�n vederea elaborA?rii unor mecanisme echitabile AYi predictibile de piaA?A? pentru toA?i participanA?ii la piaA?A?. Concret, cine E�i ce anume ar trebui sA? facA?, A�n viziunea PATRES?

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Prin aportul regenerabilelor, RomA?niaA� a devenit din importator – exportator de energie. Avem o E�ansA? unicA? sA? fim un jucA?tor regional A�n domeniul energiei. AZn acest moment A�nsA?, avem E�anse de izbA?ndA?A� doar dacA? ne adunA?m toate asociaE�iile la aceeaE�i masA?, sA? analizA?m A�mpreunA? situaE�ia sectorului, sA? gA?sim soluE�ii comune la probleme comune E�i sA? mergem A�n faE�a autoritA?E�ilor cu un punct de vedere armonizat, unanim acceptat. Acest lucru se A�ntA?mplA? deja, fapt ce ne facem sA? fim A�ncrezA?tori cA? vom reuE�i A�mpreunA? sA? miE�cA?m lucrurile E�i sA? convingem autoritA?E�ile de importanE�a energiei din surse regenerabile A�n mixul energetic al RomA?niei.

 

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�