Scrisoare DeschisA?, un apel disperat la coerenE�A? E�i responsabilitate: ReprezentanE�ii RWEA, PATRES E�i RPIA solicitA? A�ntA?lnire cu premierul Dacian CioloE�a�zIndustria energiei regenerabile a luat cunoE�tinE�A? cu consternare E�i A�ngrijorare faE�A? de viitorul energiei regenerabile A�n RomA?nia de propunerea AutoritA?E�ii NaE�ionale de Reglementare A�n domeniul Energiei a�� ANRE de stabilire a unei cote obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiazA? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 la nivelul de 8,3% din consumul final brut de energiea�?, se precizeazA? A�n Scrisoarea deschisA? adresatA? premierului Dacian CioloE� deA�reprezentanE�ii asociatiilor de profil – RWEA, PATRES E�i RPIA, care au lansat a�zun apel disperat la coerenE�A? si responsabilitatea�? solicitA?nd impetuos realizarea de urgenE�A? a modificarilor necesare la Legea 220/2008.

Semnatarii Scrisorii – Ionel David,director Executiv- Asociatia RomA?nA? pentru Energie EolianA?,RA?zvan Lupulescu,Chairman- AsociaE�ia RomA?nA? pentru Energie FotovoltaicA? E�i profesor Viorel Lefter, preE�edinte A�al OrganizaE�iei Patronale a ProducA?torilor de A�Energie din Surse Regenerabile a�� PATRES, au solicitat o A�ntA?lnire cu premierul Dacian CioloE� pentru a discuta a�zsituaE�ia dezastruoasA? din domeniul energiei regenerabile E�i acele mA?suri care se impun a fi luate pentru a evita falimentul masiv al industriei regenerabilelor din RomA?niaa�?.

RedA?m mai jos textul scrisorii:

does viagra help treat bph.
A�a�zAm semnalat A�n mod repetat autoritA?E�ilor cA? modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie regenerabilA? nu este nici funcE�ional, nici coerent. Valoarea cotei propusA? de ANRE de 8,3% pentru 2017, sub nivelul celei din 2016 E�i mult sub nivelul cotei de 18% prevA?zutA? A�n legea 220 pentru anul 2017, lege A�n baza cA?reia s-au fA?cut investiE�iile A�n sectorul regenerabilelor reprezintA? dovada clarA? cA? actualele reglementA?ri nu sunt funcE�ionale.

Reamintim cA? producA?torii de energie regenerabilA? au investit peste 7 miliarde de euro A�n sectorul energetic A�n baza unei legi adoptate de Parlamentul RomA?niei care a creat aE�teptA?ri legitime de recuperare a investiE�iilor.

AZn mod regretabil, remarcA?m cA? autoritA?E�ile, A�n loc sA? acE�ioneze pentru atragerea de investiE�ii noi A�n domeniul energetic, trateazA? cu totalA? lipsA? de interes investiE�iile deja efectuate, iar prin politicile aplicate A�ncepA?nd cu 2013, investitorii acumuleazA? an de an pierderi financiare masive.

InvestiE�iile A�n domeniul energiei regenerabile reprezintA? cea mai importantA? categorie de investiE�ii din domeniul energetic de dupA? anul 1990, contribuind semnificativ la A�ntA?rirea reE�elelor electrice E�i cheltuind sume semnificative de bani pentru a se conforma tuturor cerinE�elor tehnice venite de la operatorii de reE�ea nu numai A�nainte dar E�i dupA? realizarea investiE�iilor.

Cu certitudine toate A�autoritA?E�ile implicate cunosc efectele dezastroase ale mA?surilor luate A�n trecut asupra industriei (aE�a cum aratA? E�i studiile E�i informaE�iile relevante prezentate de industrie care demonstreazA? grava stare de fapt). AZn situaE�ia A�n care nu se intervine E�i nu se recalculeazA? cota obligatorie de energie regenerabilA? susE�inutA? A�n sensul creE�terii semnificative a acesteia faA?A? de nivelul anului 2016 (12.15%), pentru asigurarea venitului minim necesar operA?rii parcurilor E�i rambursA?rii finanE�A?rii obE�inute pentru realizarea investiE�iilor, singurul rezultat va fi distrugerea totalA? a industriei de energie regenerabilA? cu riscul real al ratA?rii E�intelor pentru anul 2020. AE�a cum inclusiv ANRE menE�ioneazA? A�n calculele care fundamenteazA? cota de 8.3% propusA?, mai puE�in de 50% din certificatele verzi emise in 2017 vor putea fi valorificate, iar dacA? E�inem cont E�i de excedentul existent deja A�n piaE�A? de aproximativ 6.5 milioane certificate care deja azi nu au cumpA?rA?tor, acest procent va scA?dea la cca 30%.

TotodatA?, ne manifestA?m indignarea faE�A? A�de propunerea alternativA? a ANRE, de a fixa cota obligatorie de energie regenerabilA? la nivelul de 12,3%, care ar conduce la o continuare de facto a politicii instituitA? prin OUG 57/2013 de amA?nare a unei pA?rA?i a veniturilor din certificate verzi.

Pe lA?ngA? faptul cA? aceastA? propunere denotA? lipsa analizelor de impact A�n luarea deciziilor, este A�ncA? o dovadA? cA? singurele soluE�ii gA?site constau A�n reduceri succesive de venit din partea producA?torilor.

Este de neA�nE�eles E�i de neacceptat cum se poate reglementa un deficit de cerere pe piaE�a certificatelor verzi, deficit care deja azi este uriaE� (peste 6,5 milioane certificate verzi care nu au cumpA?rA?tor azi A�n piaE�A?), fA?rA? a se E�ine cont de reducerea realA? a preE�ului en-gros al energiei din ultimii 3 ani, care A�n mare parte se datoreazA? aportului energiei regenerabile aE�a cum E�i ANRE recunoaE�te A�n rapoartele sale anuale.

Recenta propunere a ANRE de instituire a unei cote de 8,3% A�n anul 2017 va reprezenta lovitura de graE�ie datA? producA?torilor de energie din surse regenerabile care se vA?d azi puE�i A�n faE�a unui faliment sigur, care va genera acE�iuni A�n instanE�A? A�mpotriva statului RomA?n pentru recuperarea prejudiciilor cA?t E�i retragerea capacitA?E�ilor din producE�ie cu consecinE�ele de rigoare asupra A�ndeplinirii E�intelor asumate de RomA?nia pentru anul 2020.

Nici propunerea alternativA? nu va salva industria, chiar din contra prin amA?narea A�n continuare a emiterii de certificate verzi dublatA? de lipsa cererii, efectul este acelaE�i E�i anume falimentul masiv al industriei care va avea consecinE�e grave A�n economie prin pierderea de venituri la bugetul de stat, pierderea de locuri de muncA? E�i mai ales prin creE�terea preE�ului energiei electrice si pierderea statutului de E�arA? exportatoare de energie.

Mai mult, A�n Parlament se propune o nouA? schemA? de suport pentru energia provenitA? din biomasA?, biogaz E�i geotermie. O asemenea schemA? este propusA? fA?rA? realizarea unei analize de costuri si beneficii pentru a se vedea impactul pozitiv sau negativ al acesteia, E�i A�nainte de a se definitiva strategia naE�ionalA? care sA? defineascA? mixul energetic pe care Romania E�i-l doreE�te A�n orizontul anului 2030.

Nu A�n ultimul rA?nd, aceastA? schemA? este propusA? A�n contextul A�n care autoritA?E�ile clameazA? cA? Romania deja E�i-a atins E�intele asumate pentru anul 2020, motiv invocat mereu de autoritA?E�i pentru implementarea mA?surilor ostile actualilor producA?tori din sectorul regenerabilelor.A�Nu A�nE�elegem cum actualele investiE�ii sunt falimentate prin masurile ostile succesive din ultimii 3 ani, iar noi investitori sunt ademeniE�i A�n continuare A�n domeniul energiei regenerabile din RomA?nia.A�Acest mod de a face politici este ne-sustenabil E�i el va avea drept consecinE�A? pierderea definitivA? a A�ncrederii investitorilor A�n RomA?nia.

AZn considerarea celor de mai sus, industria energiei regenerabile vA? lanseazA? din nou, stimate Domnule Prim Ministru, un apel disperat la coerenE�A? E�i responsabilitate.

Industria energiei regenerabile reprezentatA? de cele trei asociaE�ii semnatare ale acestei scrisori vA? solicitA? realizarea de urgenE�A? a modificA?rilor necesare la legea 220/2008 prin emiterea unei ordonanE�e de urgentA? prin care, A�ncepA?nd din 2017, toate certificatele verzi, inclusiv cele amA?nate, sA? fie valorificate, ca fiind singura mA?surA? care poate salva industria de la faliment.

VA? solicitA?m de asemenea fixarea preE�ului certificatului verde la valoarea minimA? legalA? E�i reintroducerea certificatelor amA?nate A�ntr-o perioadA? de timp mai lungA? de trei ani (varianta actualA? a legii), pentru protejarea consumatorilor finali faE�A? de o creE�tere prea abruptA?A� a impactului certificatelor verzi A�n factura de electricitate.

Stimate Domnule Prim Ministru, A�n mA?sura A�n care agenda vA? permite, vA? solicitam o A�ntA?lnire pentru a explica mai bine situaE�ia dezastruoasA? din domeniul energiei regenerabile E�i pentru a explica mai bine acele mA?suri care se impun a fi luate pentru a evita falimentul masiv al industriei.

Noi solicitA?m Statului RomA?n un cadru legislativ predictibil E�i condiE�ii de piaE�A? adecvate pentru a ne putea desfA?E�ura activitatea, a ne recupera investiE�iile E�i pentru a demonstra cA? RomA?nia este o E�arA? europeanA? maturA? din punct de vedere al mediului investiE�ional E�i al modului de asumare a strategiei privind schimbA?rile climatice.a�?