RomA?nia intrA? A�n campania europeanA? a�zSpune DA energiei eolienea�?  • AZndemnul organizatorilor este: a�zFii un hipster energetic!a�?

BucureE�ti, 9 mai 2016. Sectorul energiei regenerabile din RomA?nia lanseazA? campania a�zSpune DA energiei eolienea�?, prin care urmA?reE�te sA? informeze societatea romA?neascA? despre beneficiile sociale, de mediu E�i economice ale energiei eoliene, precum E�i a celorlalte surse de energie regenerabilA?. Campania face parte dintr-o amplA? miE�care europeanA?, lansatA? anul trecut A�n Spania, la care au aderat deja Marea Britanie, Italia, FranE�a E�i Polonia. AZn RomA?nia, campania este coordonatA? de PATRES a�� OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile.

Energia eolianA?, alA?turi de alte surse regenerabile de energie, precum cea solarA?, microhidroelectricA? E�i biomasA?, reprezintA? cele mai performante A�surse de energie: reduc nevoia de importuri de combustibili fosili, contribuie la scA?derea dependenE�ei energetice E�i nu emit A�n atmosferA? CO2 sau alte gaze cu efect de serA?.

Circa 18% din consumul de energie electricA? al RomA?niei provine din surse regenerabile, nepoluante. Energia eolianA? reprezintA? 11% din energia livratA? A�n reE�ele de producA?torii cu unitA?E�i dispecerizabile, potrivit datelor AutoritA?E�ii NaE�ionale de Reglementare A�n domeniul Energiei (ANRE) E�i Transelectrica.

InvestiE�iile A�n sectorul regenerabilelor, o contribuE�ie majorA? avA?nd energia eolianA?, auA� redus preE�ul en-gros al energiei electrice cu cel puE�in 66 lei/MWh, dupA? cum reiese din Raportul anual al ANRE pe 2014(disponibil aici). Cu cele peste 85 de parcuri eoliene A�n funcE�iune A�n RomA?nia, sectorul energiei eoliene are un impact major asupra economiei, investiE�iile A�n energia eolianA? totalizA?nd peste 4,5 miliarde de euro.

Pentru a familiariza romA?nii cu beneficiile importante aduse de energia eolianA?, campania a�zSpune DA energiei eolienea�? se concentreazA? A�n jurul platformei interactive http://www.yestowindpower.com/ro, adresatA? publicului larg. Pe lA?ngA? aflarea de informaE�ii avizate, cei care acceseazA? platforma pot sA?-E�i prezinte punctele de vedere asupra unui conE�inut actualizat constant E�i care include rapoarte, video-uri E�i cercetA?ri E�tiinE�ifice.

AZn sprijinul lor vine E�i a�zHipsterul energetica�?, personajul din centrul campaniei. Video-ul a�zHipsterul energetica�? este disponibil aici.

Campania a fost lansatA? A�n 2015, A�n Spania, de cA?tre AsociaE�ia SpaniolA? de Energie EolianA? (AEE), cu sprijinul unor companii precum EDP RenovA?veis, Acciona, Bora Wind, Enercon, Gamesa, GES, GDES Wind, IM Future, Schaeffler Iberia, Siemens, Spares in Motion, Vestas E�i Zecsa, alA?turi de asociaE�iile Aeolican, AEPA E�i EolicCat.

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES,A� coordonatorulA� campaniei a�zSpune DA energiei eolienea�? A�n RomA?nia E�i-a A�nceput activitatea A�n anul 2014. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 91 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor a�� solar, eolian, hidro E�i biomasA? – reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de aproximativ 800 MW, cu investiE�ii A�n domeniul energiei de aproximativ 1,2 miliarde de euro.

Mai multe informaE�ii despre PATRES: www.patres.org.

Mituri spulberate: cA?teva date

Energia eolianA? este deja performantA? din punct de vedere economic. Potrivit criteriilor stabilite de LCOE (Costul Mediu al Energiei), cele mai ieftine surse de energie sunt energia eolianA? produsA? pe uscat E�i energia hidroelectricA?, aE�a cum aratA? E�i tabelul de mai jos.

grafic

Sursa: Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene E�i Ecofys

LCOE (Costul mediu de producere a energiei electrice) este folosit pentru a compara costuri unitare din diferite tehnologii, de-a lungul duratei de utilizare, prin ajustarea costurilor asociate cu piaE�a ori tehnologia.

diclofenac 150 buy. www.yestowindpower.com/ro