Comunicat PATRES: Punerea A�n aplicare a modificA?rilor la Legea energiei va produce noi distorsiuni pe piaE�a energiei electriceOrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES a luat la cunoE�tinE�A? modificA?rile operate la Legea energiei E�i gazelor naturale – 123/2012 E�i A�E�i exprimA? A�ngrijorarea cu privire la efectele punerii A�n aplicare a acestora. Noua lege a energiei conE�ine prevederi neclare, care lasA? loc interpretA?rilor, situaE�ie care va conduce la apariE�ia unor noi distorsiuni pe piaE�a energiei electrice.

Faptul cA? avem o Lege a energiei, actualizatA?, ca rA?spuns la solicitA?rile participanE�ilor la piaE�a energiei, ar trebui sA? ne bucure, sA? ne sprijine A�n activitatea noastrA?. ConstatA?m A�nsA?, cA? A�n pofida solicitA?rii PreE�edintelui RomA?niei, a opiniilor oficiale transmise de autoritA?E�i (Guvern, Ministerul Energiei, ANRE, Consiliul ConcurenE�iei), Plenul Parlamentului a adoptat, pentru a doua oarA?, amendamente la lege care sunt de naturA? sA? creeze probleme majore producA?torilor de energie din surse regenerabile, precum E�i furnizorilor, dupA? cum a semnalat E�i AsociaE�ia Furnizorilor de Energie ElectricA? din RomA?nia. Cu o excepE�ie: parlamentarii au aprobat propunerile venite din partea unei singure companii ce aparE�ine statului, ignorA?nd toate celelate amendamente, numeroase de altfel, depuse de asociaE�iile de profil cA?t E�i companii individuale, fie cA? provin din zona de producE�ie sau de furnizare.

a�?ConsiderA?m cA? legea energiei A�n sine, cu noile modificA?ri, reprezintA? o formA? mascatA? de ajutor de stat pentru sectorul de cA?rbune. AZnE�elegem E�i admitem cA?A� este necesar sA? fie susE�inut cA?rbunele A�n mixul energetic, A�nsA? solicitA?m ca sprijinul sA? se facA? transparent, A�n mod public, prin ajutor de stat aprobat de Comisia EuropeanA?, E�i nu prin tot felul de tertipuri care pot genera o noua procedura de infringement A�mpotriva RomA?niei E�i care, din nou, distorsioneazA? piaE�a energieia�?, precizeazA? Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES.

AE�a cum au sesizat E�i colegii noE�tri de la AFEER, A�n lege sunt texte cu formulA?ri neclare, ce lasA? loc interpretA?rilor eronate, chiar la posibile abuzuri. Un astfel de amendament este cel care vizeazA? promovarea utilizA?rii surselor regenerabile de energie A�n cel mai eficient mod, astfel A�ncA?t sA? se obE�inA? cel mai mic preE� posibil la consumator. AfectaE�i A�n mod vA?dit, producA?torii de E-SREA� A�ntreabA?: De ce doar energia regenerabila sA? fie produsA? la cel mai mic cost? De ce nu E�i energia nuclearA?, de pildA??A� Ca E�i regulA?, toate sursele de energie au acest rol – de a asigura cel mai mic cost printr-un mix energetic optim. AZn mod evident, este o discriminare care poate genera noi abuzuri pentru producA?torii de energie din surse regenerabile,A� ameninE�aE�i deja cu insolvenE�a E�i falimentul.

Mai mult, prin limitA?rile la accesul prioritar la reE�eaA� – primele douA? articole din lege – se acrediteazA? idea anulA?rii de facto a prioritA?E�ii energiei din surse regenerabile, ceea ce contravine Directivei 2009/28/CE. Aviz autoritA?E�ilor! Prin adoptarea acestui amendament,A�Romania se poziE�ioneazA? contrar deciziilor adoptate A�n cadrul COP 21 la Paris, ascunzA?ndu-se A�n spatele a�zsiguranE�ei Sistemului Energetic NaE�ionala�?.

Pentru investitorii din sectorul regenerabilelor, noile modificA?ri la Legea energiei nu fac decA?t sA? le amplifice problemele.A� AZn aE�teptarea mult promisei OrdonanE�e de UrgenE�A? care sA? modifice Legea 220, se adA?nceE�te colapsul A�n domeniul nostru, pierderile producA?torilor cresc exponenE�ial. Colegii noE�trii de la RWEA au comunicat cA?, A�n lipsa modificA?rilor legislative care sA? vinA? A�n sprijinul investitorilor, pierderile nete ale industriei eoliene (cu aproape 3000 MW putere instalatA?) au crescut anul trecut cu 1,9 miliarde de lei, totalizA?nd circa 4 miliarde lei (aproximativ 900 milioane de euro), cumulat A�n anii 2014 AYi 2015, potrivit unui studiu realizat de E&Y.

Pierderi notabile sunt E�i A�n industria solarA?…Potrivit unei analize efectuate de PATRES A�n baza situaE�iilor depuse la Registrul ComerE�ului de cA?tre companii, pentru 606 MW instalaE�i A�n centrale fotovoltaice (cu puteri peste 5 MW per producA?tor), ce reprezintA? jumatate din capacitatea totalA? instalatA?, pierderea A�nregistrata doar A�n anul 2015 a fost de aproximativ 200 milioane lei.

AZn ce priveE�te noua Lege a energiei, PATRES face un apel la autoritA?E�i A�n vederea adoptA?rii urgente de reglementA?ri secundare care sA? aducA? clarificA?ri la amendamentele adoptate de Parlament. Sectorul energetic, E�i nu numai, are nevoie de legi clare, echitabile pentru toE�i participanE�ii la piaE�A?, aliniate reglementA?rilor europene.

PATRES A�E�i exprimA?, totodatA?, speranE�a cA? a�� A�n cel mai scurt timp a�� OUG care modificA? Legea 220 va fi supusA? consultA?rii publice E�i se va veni cu soluE�ii de naturA? sA? salveze un sector strategic pentru viitorul energiei A�n RomA?nia.

Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din PATRES fac parte 94 de de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulA?nd o putere instalatA? de peste 800 MW, cu investiA?ii A�n sectorul energetic din RomA?nia de aproximativ 1,2 miliarde de euro. walmart pharmacy cialis pills.