ProducA?torii de energie din surse regenerabile sunt lA?saE�i sA? moarA? cu bunA? E�tiinE�A?!Comunicat Comun de PresA? -A�RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE, 22.10.2015

A�AsociaE�iile ce reprezintA? investitorii A�n energia regenerabilA? din RomA?nia a�� RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE s-au A�ntA?lnit sA?ptA?mA?na aceasta cu reprezentanE�i ai Ministerului Energiei E�i ANRE pentru a prezenta rezultatele a douA? studii independente realizate de cA?tre POYRY E�i una din cele patru mari companii de consultanE�A? din RomA?nia, atA?t pentru a explica din nou autoritA?E�ilor starea de moarte clinicA? A�n care se aflA? producA?torii de energie regenerabilA?, cA?t E�i pentru a prezenta o soluE�ie viabilA? E�i sustenabilA? de menE�inere a producA?torilor de energie din surse regenerabile A�n contextul actual al RomA?niei ca stat natural A�nzestrat cu toate resursele necesare asigurA?rii unui mix energetic echilibrat, independent E�i stabil din punct de vedere al securitA?E�ii energetice.

Astfel, a fost prezentatA? propunerea industriei cu privire la elementele schemei de suport ce necesitA? a fi corectate A�n vederea asigurA?rii unui echilibru rezonabil A�ntre producA?torii de energie electricA? din surse regenerabilA? E�i consumatorii finali.

Rezultatele A�n cifre oglindesc situaE�ia dezastruoasA? A�n care se gA?sesc producA?torii de energie regenerabilA?. S-a demonstrat din nou cA? noua metodologie de calculare a cotei E-SRE este opacA?, complexA?, imprevizibilA? E�i utilizeazA? o formulA? tip a�?circulara�?, cu elemente discreE�ionare, fA?cA?nd imposibilA? orice elaborare a unui scenariu de piaE�A? respectiv a oricA?rui plan de afaceri coerent.

Nu mai este timp de aE�teptat pentru luarea unei decizii normale de salvare a unei industrii A�mpinse voit spre faliment!

AZn acest sens, evidenE�iem cifrele E�i concluziile studiilor A�independente:
how to buy viagra.

  • Pierderea netA? totalA? (la nivel consolidat) a industriei eoliene A�n anul 2014 a atins 2,1 Mld. RON.
  • ScA?deri ale valorilor activelor (deprecieri) de 1,5 Mld RON datoritA? scA?derii dramatice a veniturilor A�n 2014
  • Diminuarea valorii capitalului propriu cu 30% A�ntr-un singur an

Studiul efectuat de POYRY asupra nivelului de profitabilitate al parcurilor eoliene din RomA?nia demonstreazA? cA? astA?zi aceastA? industrie este departe de orice idee de profit fiind, dimpotrivA?, A�n pierdere, fapt confirmat de intrarea A�n insolvenE�A? a douA? parcuri eoliene, insolvenE�e care vor fi din ce in ce mai dese si din ce in ce mai importante A�n anul ce urmeazA?, situaE�ie care va afecta masiv atA?t sectorul bancar cA?t E�i restul economiei.

De asemenea, doar aproximativ 2/3 din certificatele verzi emise A�n 2014 si 2015 sunt tranzacE�ionate, toate la preE�ul minim si acest lucru nu a fA?cut altceva decA?t sA? distorsioneze A�n mod negativ atA?t piaE�a de energie cA?t E�i piaE�a (inexistenta azi) de certificate verzi.

Rata de rentabilitate a investiE�iei unui parc eolian a atins A�n 2014 o valoare de sub 1% E�i este A�n continuA? scA?dere. AceeaE�i situaE�ie se regA?seE�te azi la toate tehnologiile de producE�ie din sectorul regenerabil.

AsociaE�iile au semnalat E�i faptul cA?, deE�i autoritA?E�ile romA?ne au anunE�at atingerea prematurA? a E�intelor asumate cu privire la energia produsA? din SRE pA?nA? A�n anul 2020, au dat ulterior dovadA? de incoerenE�A?, astA?zi A�ncurajA?nd viitoare dezvoltA?ri ale capacitA?E�ilor mici de producE�ie remunerate prin tarif reglementat (tip feed-in-tariff) A�n cadrul aceleiaE�i scheme de suport.

a�zAZn acest context tragic pentru o industrie A�n care s-au investit peste 8 miliarde de Euro considerA?m cA? sunt necesare soluE�ii urgente pentru A�mbunA?tA?E�irea situaE�iei producA?torilor pA?strA?nd A�n acelaE�i timp un impact acceptabil asupra consumatorilor. De asemenea, se impune restabilirea mecanismului de sprijin astfel A�ncA?t sA? permitA? vA?nzarea tuturor Certificatelor Verzi la preE�ul minim actual, stabilit de lege, pentru a asigura sectorului regenerabilelor o remuneraE�ie stabilA? E�i evitarea deteriorA?rii A�n continuare a situaE�iei financiarea�?, susE�in unanim reprezentaE�ii celor patru AsociaE�ii.

AZn urma A�ntA?lnirii din aceastA? sA?ptA?mA?nA?, reprezentaE�ii Ministerului Energiei au propus amendarea legii E�i crearea a unui grup de lucru interministerial, A�n vederea modificA?rii legii 220/2008 inclusiv prin notificarea ei catre Comisia Europeana ceea ce presupune soluE�ionarea problemei actuale peste 2 ani, din care unul electoral.

Cu tot respectul cuvenit, aceastA? propunere este ca o mA?ngA?iere pe creE�tet A�naintea execuE�iei!

Ce credibilitate mai poate avea Statul romA?n cA?nd lasA? cu bunA? E�tiinE�A? o A�ntreagA? industrie sA? moarA?? Ce credibilitate mai poate avea actualul Guvern cA?nd pare mai preocupat de potenE�iale noi investiE�ii decA?t de cele existente E�i care reprezintA? bani reali injectaE�i A�n economie? Investitorii, nu doar din energie ci E�i din alte domenii, nu mai au A�ncredere E�i nici nu ar trebui sA? aibA? (avA?nd A�n vedere situaE�ia producA?torilor energie din SRE care, pe o schemA? de ajutor de stat, sunt A�mpinE�i cu bunA? E�tiinE�A? A�n faliment) A�n politicile statului romA?n.

AZn al doisprezecelea ceas, cerem cu insistenE�A? sA? nu se mai amA?ne luarea unei decizii de salvare a producA?torilor energie din SRE. Propunerea de amendare a legii exprimatA? de Secretarul de Stat Bogdan Badea nu face decA?t sA? amA?ne cu pA?nA? la doi ani soluE�ionarea situaE�iei, iar aceastA? tergiversare A�n aplicarea de soluE�ii nu va face decA?t sA? A�mpingA? toE�i investitorii cA?tre faliment cu efecte deosebit de grave asupra economiei naE�ionale. De altfel, chiar E�i reprezentanE�ii ANRE au recunoscut ca fA?rA? aportul SRE A�n sistemul energetic naE�ional preE�ul energiei ar urma sA? creascA? foarte mult.

ExistA? soluE�ii, existA? paE�i ce pot fi fA?cuE�i fA?rA? sA? se declanE�eze un impact major cA?tre consumatorul final. Guvernul, ascunzA?ndu-se sub imaginea de protector faE�A? de consumatorul final omite sA? vorbeascA? de pierderile reale a�� bani la buget veniE�i din taxe reale a�� E�i potenE�iale a�� procese, dosare de arbitraj a�� cauzate de statusul actual al industriei, precum E�i de avantajele producE�iei de energie din surse regenerabile.

Sectorul regenerabilelor nu loveE�te sub nici o formA? A�n consumatorul final E�i nici nu doreE�te sA? profite de pe urma acestuia. Este momentul ca E�i Guvernul sA? renunE�e la justificarea actelor sale prin teama de reacE�ie a aceluiaE�i consumator care a�� A�n ultimA? instanE�A? a�� va suferi din pricina acestor acE�iuni iresponsabile, A�n esenE�A? prin creE�terea preE�ului real al energiei electrice.

Este nevoie doar de bunA?voinE�A? E�i de acceptarea faptului cA? RomA?nia are nevoie de energie regenerabilA? A�n securizarea unui mix energetic echilibrat.

Despre RWEA

RWEAA� este o asociaE�ie profesionalA? care funcE�ioneazA? ca o organizaA?ie non-guvernamentalA? AYi care a fost fondatA? A�n BucureAYti, RomA?nia, A�n conformitate cu legea romA?nA?. AsociaE�ia este o entitate voluntarA? de participanE�i din industria energiei eoliene din RomA?nia. Aceasta existA? pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene A�n mixul energetic din RomA?nia E�i, A�n consecinE�A?, pentru a promova o energie curatA?, sigurA? E�i eficientA? pentru RomA?nia.

Despre PATRES

OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parteA� 84 de companii – producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 500 MW.

Despre RPIA

AsociaE�ia Industriei Fotovoltaice din RomA?nia – RPIA fost A�nfiinE�atA? A�n martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii A�n creE�tere rapidA? A�n RomA?nia, pentru a sensibiliza E�i de a crea o dezvoltare corespunzA?toare E�i mediu de reE�ea pentru potenE�ialii investitori. AZn mai puE�in de trei ani, asociaE�ia a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaA?a romA?neascA? PV.

Despre AsociaE�ia RomA?nA? pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoanA? juridicA? romA?nA?, non-profit, A�nregistratA? conform prevederilor legale; organizaE�ie cu caracter profesional, neguvernamental, apoliticA? E�i fA?rA? scop lucrativ, activA?nd A�n domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la A�nfiinE�are, A�n anul 2008, membrA? a AsociaE�iei Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association a�� ESHA) E�i a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungA?nd ca A�n prezent sA? aibA? peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale, furnizori de echipamente, firme de proiectare, firme de consultanE�A?.