PiaA?a de certificate verzi este A�n colaps total. Zero tranzacA?ii pe PCV!Comunicat de PresA? PATRES; Data: 18 iunie 2015

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES trage un nou semnal de alarmA? referitor la lipsa tranzacA?iilor cu certificate verzi pe PCV, situaA?ie cu efecte deosebit de grave pentru o mare parte din investitorii A�n domeniul regenerabilelor, A�n special pentru producA?torii mici AYi medii.

Luna trecutA?, PATRES a atras atenA?ia asupra unei situaA?ii fA?rA? precedent: pentru prima datA?, pe PiaE�a Certificatelor Verzi a�� PCV nu s-a tranzacE�ionat niciun certificat verde la sesiunea de tranzacE�ionare din data de 14 mai 2015, numA?rul ofertelor de vA?nzare ridicA?ndu-se la 111.

Pentru a douA? oarA?, la interval de o lunA?, s-a A�nregistrat o situaA?ie similarA? pe piaA?a centralizatA? de certificate verzi: zero tranzacA?ii, 91 oferte de vA?nzare, A�n AYedinA?a din data de 16 iunie. Pentru vizualizare, accesaA?i: http://www.opcom.ro/tranzactii_rezultate/tranzactii_rezultate.php?lang=ro&id=54

Se poate constata astfel cA?, din pA?cate, temerile PATRES sunt justificate: piaA?a de certificate verzi este A�n colaps total din cauza reducerii majore a cotei anuale obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie: A�n 2014 – la 11.1% faE�A? de 15% E�i, A�n 2015 – la 11.9% faE�A? de 16% cA?t era stabilit A�n Legea 220.

Pentru exemplificare, vA? prezentA?m o situaA?ie a certificatelor verzi pe piaA?A?. La ora actualA?, sunt disponibile spre vA?nzare 2.6 Mio CV, la care se adaugA? cele care au fost deja emise pentru luna mai (care nu apar A�ncA? A�n raportA?rile OPCOM), estimA?m circa 1.5 Mio buc. AZn total, sunt peste 4 Mio CV A�n plus pe piaA?A? A�n acest moment, care nu au cumparatori datoritA? cotei foarte mici.

Conform informA?rii ANRE (document ataAYat la comunicat), pA?nA? la sfA?rAYitul anului vor fi 6 Mio de CV A�n plus pe piaA?A? (fA?rA? cumpA?rA?tori), la care se adaugA? cele rA?mase A�n plus de anul trecut (cca 3 Mio).
Practic, un calcul simplu aratA? cA? la finalul anului vor fi 21 Mio CV A�n piaA?A?, iar furnizorii vor trebui sa cumpere – conform cotei stabilite – doar 12 Mio CV.

PATRES atrage atenA?ia cA? aceastA? cotA? foarte micA? , de 11.9% faA?A? de 16% cA?t era inA?ial A�n Legea 220, cuplatA? cu valabilitatea certificatelor verzi de 12 luni, va conduce la pierderi masive pentru producA?torii de energie din surse regenerabile. Cu atA?t mai mult cu cA?t, potrivit reglementA?rilor A�n vigoare, certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordA?rii E�i nu la momentul efectiv al vA?nzA?rii. Practic, aceAYtia sunt pe calea sigurA? spre faliment. Cifrele vorbesc de la sine!

AZn condiA?iile date, PATRES solicitA? A�n mod imperios autoritA?A?ilor responsabile demararea unui amplu proces de consultare A�n vederea elaborA?rii unor mecanisme echitabile E�i predictibile de piaE�A? pentru toE�i participanE�ii la piaA?A?.

will viagra work after you ejaculate. Despre PATRES
OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grup de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 83 de companii, atA?t producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 400 MW.