PATRES: Cota obligatorie de certificate verzi de 8,3%, A�n absenE�a modificA?rilor la Legea 220,A� garanteazA? FALIMENTUL A�n sectorul regenerabilelorComunicat de presA?, 11.01.2017

OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES transmite felicitA?ri Domnului Toma-Florin Petcu pentru numirea domniei sale A�n funcE�ia de ministru al Energiei E�i ureazA? mult succes A�n activitate. Apreciem faptul cA? promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie este una dintre mA?surile incluse A�n programul de guvernare 2017-2020 E�i cA? actualul Guvern considerA? cA? se impune realizarea unui cadru legislativ predictibil pentru o lungA? perioadA? de timp realizat cu mecanisme de corecE�ie prin reguli de piaE�A?, dar E�i de A�ncurajare a investiE�iilor A�n capacitA?E�i mici de producE�ie. AdresA?m, cu aceastA? ocazie, rugA?mintea de a considera o prioritate rezolvarea situaE�iei critice din sectorul regenerabilelor.

PATRES a luat act, cu dezamA?gire E�i A�ngrijorare, de decizia fostului Guvern CioloE� de a aproba, pentru anul 2017, cota obligatorie de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie, care beneficiazA? de sistemul de promovare prin certificate verzi, de 8,3% din consumul final brut de energie electricA?.

Cu aceastA? cotA?, mult redusA?, aplicatA? A�n lipsa unor modificA?ri urgente la Legea regenerabilelor, un sector aflat deja de peste 3 ani A�n suferinE�A?, este sortit insolvenE�ei E�i falimentului. AZntr-un demers comun, asociaE�iile de profil au semnalat A�ncA? din vara anului 2016 cA? a�?instituirea unei cote de 8,3% A�n 2017 va reprezenta lovitura de graE�ie datA? producA?torilor de energie din surse regenerabile care se vA?d azi puE�i A�n faE�a unui faliment sigur, care va genera acE�iuni A�n instanE�A? A�mpotriva statului romA?n pentru recuperarea prejudiciilor cA?t E�i retragerea capacitA?E�ilor din producE�ie cu consecinE�ele de rigoare asupra A�ndeplinirii E�intelor asumate de RomA?nia pentru anul 2020a�?. Cu toate acestea, fostul Cabinet CioloE� a preferat sA? opteze pentru propunerea ANRE privind instituirea unei cote obligatorii de certificate verzi mult reduse, de 8,3% pentru 2017, sub nivelul celei din 2016 E�i mult sub nivelul cotei de 18% prevA?zutA? A�n Legea 220, lege A�n baza cA?reia s-au fA?cut investiE�iile A�n sectorul regenerabilelor, astfel A�ncA?t impactul certificatelor verzi A�n factura de energie a consumatorului final sA? nu creascA?. Este de A�nE�eles grija autoritA?E�ilor pentru populaE�ie, A�nsA? nu putem fi de acord cu modul A�n care se acE�ioneazA?, preferA?ndu-se sacrificarea A�ndeosebi a producA?torilor mici E�i mijlocii din sectorul regenerabilelor.

a�?Industria energiei regenerabile nu mai are cum sA? reziste A�ncA? un an cu o cotA? care sA? ducA? la un grad foarte mic de absorbE�ie a certificatelor verzi, fapt care va amplifica E�i mai tare distorsiunile majore A�n piaE�A? E�i pierderile uriaE�e A�nregistrate de producA?tori E�i furnizori. ConsiderA?m cA? un val de falimente va cuprinde A�ntreg sectorul dacA? aceasta cotA?, de 8,3%, va fiA� implementatA? pe parcursul A�ntregului an 2017 E�i facem un apel la actualul Guvern, sA? modifice A�n regim de urgenE�A? Legea 220, pentru a evita falimentul A�n masA? a investitorilor din sectorul regenerabilelora�?, afirmA? Dl Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES.

Imaginea dezastrului din sectorul regenerabilelor este prezentatA? inclusiv de ANRE, care recunoaE�te cA? aprobarea cotei de 8,3% propusA? va determina valorificarea a mai puE�in de 40% din certificatele verzi aflate A�n piaE�A? A�n 2017.

AvA?nd A�n vedere aprobarea Comisiei Europene pentru modificA?rile la schema de suport, transmisA? autoritA?E�ilor romA?ne A�n data de 16 decembrie 2016, PATRES A�E�i exprimA? speranE�a cA? aceastA? cotA? obligatorie de 8,3% va fi una provizorie, pA?nA? la aprobarea proiectului de OUG care modificA? Legea 220 de cA?tre actualul Guvern.

PATRES constatA? cu maxima A�ngrijorare cA?, A�n lipsa unor decizii ferme din partea autoritA?E�ilor, dezastrul din sectorul regenerabilelor se adA?nceE�te. A mai trecut un an E�i, din pA?cate, niciuna din soluE�iile pentru producA?torii de energie din surse regenerabile propuse de fosta echipA? de conducere a Ministerului Energiei nu s-a materializat, cu repercursiuni grave mai ales pentru micii investitori, care funcE�ioneazA? A�n prezent la cota de avarie.

AZn acest moment, conform datelor OPCOM, http://opcom.ro/tranzactii_rezultate/tranzactii_rezfm.php?lang=ro&id=254, 8.225.982 certificate verzi sunt A�n exces E�i nu au cumpA?rA?torA� A�n piaE�a certficatelor verzi. Conform Ordinului ANRE 119/2016 prin care se aprobA? cota de certificate verzi pentru 2017, se vor emite 26.484.205 certificate verzi din care doar 13.311.115 certificate verzi sunt susE�inute de cotA? A�n acest an. Astfel la finalul anului, 21.537.097 certificate verzi vor fi A�n exces, totalizA?nd o valoare de 2.8 miliarde RON, pentru care producA?torii platesc impozit A�n avans A�n valoare de 448 milioane RON, deE�i aceste certificate sunt practic nevandabile. Tocmai acest impozit plA?tit A�n avans va genera insolvenE�a producA?torilor, astfel A�ncA?t se poate spune cA? schema de sprijin prin certificate verzi este un ajutor de stat care A�mpinge producA?torii spre insolvenE�A? E�i faliment!

Date fiind aspectele A�ngrijorA?toare semnalate, PATRES se va adresa, A�ncA? din primele zile de mandat, noului ministru al Energiei, Dl Toma Petcu, solicitA?ndu-i, A�n mod expres, atenE�ia E�i sprijinul pentru gA?sirea E�i implementarea de soluE�ii pentru energia din surse regenerabile, astfel ca noul act normativ – pe care sperA?m sA? A�l promoveze A�n regim de urgenE�A?, cu unele modificA?ri care sA? E�i asigure echitatea A�ntre producA?torii de energie din surse regenerabile E�i care sA?A�limiteze distorsiunile generalizate din piaE�a de energie E�i certificate verzi – sA? evite dezastrul generalizat A�n acest sector.

Despre PATRES: OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din PATRES fac parte 94 de de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulA?nd o putere instalatA? de peste 800 MW, cu investiA?ii A�n sectorul energetic din RomA?nia de aproximativ 1,2 miliarde de euro.