PATRES a demarat campania a�?StopaE�i falimentul verde!a�?. 200 producA?tori de energie din surse regenerabile au aderat la prima actiune de ProtestSituaA?ia deosebit de criticA? A�n sectorul regenerabilelor a determinat OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRES sA? declanAYeze o amplA?A� Campanie a�?StopaE�i falimentul verde!a�?, ce se constituie A�ntr-o acA?iune de Protest, la care au aderat 200 de producA?tori de energie din surse regenerabile, membri ai organizaA?iei, precum AYi alA?i investitori din domeniu.

a�?AZntr-un apel disperat, cei 200 de producA?tori, care au rA?spuns prompt la un Chestionar cu 6 A�ntrebA?ri relevante, protesteazA? faA?A? de lipsa totalA? de decizii care dA?uneazA? sectorului regenerabilelor. SolicitA?m intervenE�ia de urgenE�A? a autoritA?A?ilor pentru salvarea unui sector indispensabil RomA?niei, insistA?nd pentru luarea unor mA?suri astA?zi, nu mA?ine cA?nd va fi sigur prea tA?rziu!a�?, precizeazA?A� Viorel Lefter, PreAYedinte PATRES.

AZn numele a 200 investitori din sectorul regenerabilelor, PATRES a transmis o Scrisoare deschisA? cA?tre PreAYedenA?ie, Parlamentul RomA?niei, Guvernul RomA?niei, Ministerul Energiei, ANRE. Despre rA?spunsurile producA?torilor la A�ntrebA?rile din chestionar AYi apelul acestora cA?tre autoritA?A?i, puteA?i citi A�n Scrisoarea deschisA?

a�?DupA? ce au investit substanE�ial A�n economia RomA?niei,A� investitorii – mare parte dintre ei cu afaceri E�i A�n alte domenii, care le sunt E�i acestea afectate pe cale de consecinE�A? a�� se simt pA?cA?liE�i E�i susE�in cA? E�i-au pierdut A�ncrederea A�n deciziile autoritA?E�ilor (mai grav, A�n lipsa de decizii pe linie de energie din surse regenerabile). Atragem astfel atenE�ia asupra riscului major ca RomA?nia sA? nu mai fie perceputA? de investitori ca stat sigur pentru investiE�ii!a�?, semnaleazA? Martin Moise, PrimvicepreAYedinte PATRES.

Azi Curtea de Conturi, prin Raportul de audit al performanA?ei privind piaA?a de energie electricA? A�n perioada 2010a��2014, confirmA? aspecte sesizate de PATRES A�n repetate rA?nduri AYi, totodatA?, identificA? cauze ale rezultatelorA� negative ale unor producA?tori A�n domeniu.

Despre PATRES:

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 91 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de aproximativ 800 MW, reprezentA?nd investiE�ii A�n domeniul energiei de aproximativ 1,2 miliarde euro.