O nouA? loviturA?, pregA?titA? de ANRE: ProducA?torii din sectorul regenerabilelor, limitaE�i la tranzacE�ionareComunicat de presa PATRES, 25.11.2015

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia a�� PATRES salutA? numirea Domnului Victor Vlad Grigorescu la conducerea Ministerului Energiei E�i A�E�i manifestA? speranA?a cA?, printr-un efort comun de colaborare, vor fi elaborate mecanisme echitabile E�i predictibile de piaE�A? pentru toE�i actorii din sectorul energetic. TotodatA?, PATRES apreciazA? decizia Guvernului Dacian CioloE� de a avea A�n structurA? un Minister al Energiei , datA? fiind importanE�a strategicA? a domeniului energetic. a�?ConsiderA?m cA? prin crearea Ministerului Energiei, actualul Guvern dA? un semnal pozitiv tuturor participanE�ilor la piaE�a energiei. AZn contextul actual, organizaE�ia noastrA? supune atenE�iei Ministrului Energiei – Domnul Victor Grigorescu E�i echipei de specialiE�ti ai Domniei sale situaE�ia deosebit de gravA? a investitorilor din sectorul regenerabilelor, cauzatA? de desele schimbA?ri ale regulilor A�n timpul joculuia�?, declarA? Dl Viorel Lefter, preE�edinte PATRES.

Potrivit datelor PATRES, dacA? nu se iau mA?suri urgente, cel puE�in o treime din producA?torii de energie din surse regenerabile vor intra A�n insolvenE�A?, unii dintre aceE�tia A�ndreptA?ndu-se cu paE�i repezi spre faliment. Deja au fost anunE�ate cazuri de insolvenE�A?, A�n prezent mulE�i dintre producA?tori susE�inA?ndu-se din surse proprii, respectiv alte afaceri care le deE�in.

AZn condiE�iile critice date, PATRES semnaleazA? cu stupoare E�i atrage atenE�ia cA? se pregA?teE�te o nouA? loviturA? pentru producA?torii din sectorul regenerabilelor. DupA? un an de comunicA?ri/discuE�ii E�i asigurA?ri din partea autoritA?E�ilor, unA� rA?spuns – nu tocmai favorabil – la solicitarea de a se gA?si o soluE�ie de echilibru viabilA? E�i sustenabilA? de menE�inere A�n activitate a producA?torilorA� de energie din surse regenerabile A�n contextul actualA� vine din partea AutoritA?E�ii NaE�ionale de Reglementare A�n domeniul Energiei a�� ANRE. AZn condiE�iile unui excedentA� de certificate verzi pe piaE�A?A� E�i a unei rate reduse de succes a sesiunilor de licitaE�ie organizate pe PCCBCV – de 13,37% la nivelul anului A�n curs (potrivit datelor OPCOM), ANREA� a decis sA? impunA? restricE�ii majore producA?torilor la tranzacE�ionare, prin limitarea numA?ruluiA� maximA�A� deA� A�oferte transmise de un participant la piaE�a de certificate verzi astfel A�ncA?t A�n orice moment sA? poatA?A� fiA�A� publicateA� A�nA�A� vedereaA�A� organizA?riiA�A� deA�A� sesiuniA�A� deA�A� licitaE�ieA� maximA�A� cinciA�A� oferte.

Practic, A�n loc sA? se gA?seascA? soluE�ii de echilibrare a cererii cu oferta de certificate verzi, este atacat dreptul de tranzacE�ionare al producA?torilor din sectorul regenerabilelor, cu consecinE�e negative asupra activitA?E�ii E�i a E�anselor de a valorifica certificatele verzi.

a�zPATRES admite faptul cA?, iniE�ial, legislaE�ia E�i schema de suport au fost generoase. AZnsA?, A�n prezent, s-a trecut A�n extrema cealaltA?, iar investiE�iile din sectorul regenerabilelor au fost direcE�ionate A�ntr-o zonA? A�n care E�ansele de recuperare sunt minime. AZn demersurile noastre, am solicitat autoritA?E�ilor stabilirea de reglementA?ri stabile E�i corecte, gA?sirea unei soluE�ii de echilibru, ca situaE�ia sA? devinA? suportabilA? atA?t pentru consumatorul final, cA?t E�i pentru investitorii A�n energie din surse regenerabile astfel A�ncA?t aceE�tia sA? poate, A�n timp, sA?-E�i recupereze investiE�iile realizate. Ce primim A�n schimb? LoviturA? dupA? loviturA? a�?, afirmA? Dl Viorel Lefter.

AZn contextul actual, PATRES mai atrage atenE�ia Ministrului Energiei a�� Domnul Victor Grigorescu asupra unor practici a�zneortodoxea�? acceptate pe piaE�a certificatelor verzi A�n detrimentul producA?torilor din sectorul regenerabilelor, respectiv a unor oferte neconforme de cumpA?rare certificate verzi cu plata la termen prin instrumente de platA?.

ExemplificA?m A�n acest sens oferta de certificate verzi CV_CTGV_020 din data de 19.09.2015, ce se regA?seE�te pe site-ul OPCOM (http://www.opcom.ro/opcom/uploads/doc/PCBCV/2015/CV_CTGV_020.pdf ). Cu aceastA? ofertA?, Centrala ElectricA? de Termoficare CET Govora, din RA?mnicu VA?lcea, societate comercialA? cu capital integral de stat, a achiziE�ionat 30.000 certificateA�verzi utilizA?nd ca mecanism de platA? bilete la ordin. CumpA?rA?torul obE�ine astfel certificatele verzi de la producA?tor, pe care le achitA? la o datA? ulterioarA?, A�n acest fel finanE�A?ndu-E�i obligaE�ia de a A�ndeplini cota A�n detrimentul fluxurilor de numerar ale producA?torilor E�i aE�a aflaE�i A�n stare criticA?.

Interesul major pentru aceastA? ofertA? neconformA?, la care s-au A�nscris un numA?r de 91 de societA?E�i, denotA? faptul cA?A� producA?torii de energie din surse regenerabile sunt A�ntr-o situaE�ie disperatA?, la care s-a ajuns A�n condiE�iile cotei care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi extrem de redusA? E�i a unui excedent uriaE� de certificate verzi A�n piaE�A?. Potrivit datelor OPCOM, A�n acest moment se A�nregistreazA? un excedent de circa 5 milioane certificate verzi A�n piaE�A?. Conform unei informA?ri ANRE, pA?nA? la sfA?rAYitul anului vor fi peste 6 milioane de certificate verzi A�n plus pe piaA?A? (fA?rA? cumpA?rA?tori).

PATRES considerA? cA? aceastA? practicA? contravine flagrant spiritului legii 122/2015,A� prin care se doreE�te fluidizarea si lichidizarea pieE�ei de certificate verzi. a�?ConsiderA?m cA? prin acceptarea unor oferte neconforme de cumpA?rare certificate verzi cu plata la termen prin instrumente de platA? se creeazA? premisele unei generalizA?ri a acestor practici A�n piaE�A? in detrimentul producA?torilor de energie din surse regenerabile. AmeninE�aE�i de faliment/insolvenE�A?, producA?torii sunt practic la mA?na furnizorilor: vor reuE�i sA? vA?ndA? certificate verzi, dar vor A�ncasa contravaloarea acestora atunci cA?nd aceE�tia vor dori. AZn acest mod furnizorii vor obE�ine contravaloarea certificatelor verzi de la clientul final cu mult timp A�nainte de a le achita producA?torului a�� fapt care contravine clar principiilor din lege, dar care va genera foarte multA? speculA? E�i practici neortodoxea�?, a precizat Martin Moise, VicepreE�edinte PATRES.

AZn condiE�iile date, PATRES nu A�nE�elege cum se fluidizeazA? piaE�a de certificate verzi dacA? OPCOM acceptA? oferte E�iA� contracteA� cu prevederi ingenioase!

Pentru confirmarea situaE�iei extreme de delicate a investitorilor din sectorul regenerabilelor, evidenE�iem A�n cele ce urmeazA? problemele majore ale investitorilor din domeniu:

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� reducerea cotei care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi, cotA? care a fost stabilitA? de ANRE pentru 2016 la 12,15% faA?A? de 17% cA?t era iniA?ial prevA?zut A�n Legea 220. De notat cA? A�n 2014, cota a fost redusA? la 11.1% faE�A? de 15%, iar A�n 2015 la 11.9% faE�A? de 16%. Toate acceste mA?suri au condus la situaE�ia A�n care A�n 2015 s-au valorificat circa 60% din certificatele verzi emise, iar conform estimA?rilor PATRES, A�n 2016 valorificarea nu va depA?E�i 50%, iar A�n 2017 procentul va scA?dea pA?nA? la 35%, A�n condiE�iile A�n care certificatele verzi sunt impozitate la acordare! Prin aceastA? reducere masivA? a sprijinului acordat producA?torilor de energie din surse regenerabile, statul romA?n A�i impinge cu bunA? E�tiinE�A? pe aceE�tia spre insolvenE�A? E�i faliment;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� reglementA?rile privind vA?nzarea energiei electrice exclusiv pe pieE�ele OPCOM, cu impunerea unor contracte standard care nu pot fi respectate de producA?torii de energie regenerabilA?;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� neacordarea de certificate verzi pentru cantitA?E�ile de energie livrate suplimentar faE�A? de prognoza de producE�ie A�n cazul centralelor dispecerizabile A�n baza OUG57/2013;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� amA?narea de la tranzacE�ionare a unor certificate verzi tot A�n baza OUG57/2013;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� impozitul pe construcE�ii speciale etc.

AZn final, reconfirmA?m poziE�ia noastrA?: PATRES militeazA? pentru elaborarea unor mecanisme echitabile E�i predictibile pentru toE�i participanE�ii la piaE�A?, solicitA?nd A�n acest sens autoritA?E�ilor decizii imediate care sa ducA? la reechilibrarea cererii cu oferta de certificate verzi, pentru a evita colapsul acestei industrii.

Nu ne dorim profituri nejustificate, ne dorim un mediu stabil E�i predictibil unde sA? nu mai trebuiascA? sA? venim cu bani de acasA? pentru a susE�ine operarea acestor investiE�ii!

Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parteA� 85 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de aproximativ 500 MW, ce reprezintA? investiE�ii A�n sectorul energetic din RomA?nia de peste 800 milioane de Euro.