Risc de insolvenA?A? AYi faliment pentru producA?tori!Comunicat de PresA? PATRES; Data: 18.05.2015

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia a�� PATRES apreciazA? decizia Parlamentului E�i Guvernului RomA?niei de a veni A�n sprijinul producA?torilor din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse A�ntre 1 MW E�i 3 MW oferindu-le posibilitatea de a A�ncheia contracte bilaterale de vA?nzare/cumpA?rare a energiei negociate A�n mod direct. Pentru micii producA?tori, aceastA? mA?surA? este un sprijin binevenit, aceE�tia A�ntA?mpinA?nd mari dificultA?E�i A�n tranzacE�ionarea cantitA?E�ilor de energie electricA? pe pieE�ele centralizate datoritA? lipsei de predictibilitate a producE�iei dependente de factori meteo.A�

AZn acelaE�i timp, PATRES A�E�i exprimA? speranE�a cA? autoritA?E�ile vor continua sA? ia mA?suri pentru o bunA? funcE�ionare a sectorului regenerabilelor A�n RomA?nia. DatA? fiind situaE�ia criticA? a majoritA?E�ii producA?torilor de energie din surse regenerabile, cauzatA? de desele modificA?ri legislative, PATRES face un apel cA?tre Guvern – sA? urgenteze analiza modificA?rii schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilA?, reducerea stimulentelor acordate producA?torilor din sector conducA?nd la restrA?ngerea investiA?iilor E�i falimentarea celor existente.

a�?ConsiderA?m cA? – prin mA?surile luate – se face un prim pas A�n sprijinul producA?torilor din sectorul regenerabilelor. Se impune A�nsA? continuarea demersului instituE�ional E�i legal A�n vederea soluE�ionA?rii unor probleme majore ale investitorilor din domeniu, generate de desele modificA?ri legislative din ultimii doi ani. SituaE�ia acestora este criticA?: potrivit datelor PATRES (organizaE�ie din care fac parte 83 de companii – producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor: solar, eolian, hidro AYi biomasA?), o treime din producA?torii de energie regenerabilA? riscA? intrarea A�n insolvenE�A? pA?nA? la finalul anului 2015, efectul fiind un potenE�ial default bancar de circa 1,5 a�� 2 miliarde euroa�?, a declarat Martin Moise, vicepreE�edinte PATRES.

Mai nou, producA?torii de energie din surse regenerabile sunt puE�i A�n faE�a unor situaE�ii fA?rA? precedent. Pentru prima datA?, pe PiaE�a Certificatelor Verzi a�� PCV nu s-a tranzacE�ionat niciun certificat verde la sesiunea de tranzacE�ionare din data de 14 mai 2015, numA?rul ofertelor de vA?nzare ridicA?ndu-se la 111.

Principala cauzA? a acestei situaE�ii este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie, care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi, A�n 2014, la 11.1% faE�A? de 15% E�i, A�n 2015, la 11.9% faE�A? de 16% cA?t era stabilit A�n Legea 220, situaE�ie ce a generat un excedent de certificate verzi de cca 3 mil. buc. pentru anul 2014. Potrivit estimA?rilor ANRE, cca 6 mil. certificate verzi vor fi, de asemenea, A�n plus E�i A�n 2015. AceastA? situaE�ie este confirmatA? E�i de OPCOM care a comunicat cA? la data de 14.05.2015 se A�nregistra un excedent de 4.228.289 – certificate verzi, care la acest moment nu au cumpA?rA?tor. AZn condiE�iile acestui uriaE� excedent de certificate verzi, este foarte interesant faptul cA? – potrivit reglementA?rilor A�n vigoare – certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordA?rii E�i nu la momentul efectiv al vA?nzA?rii. La un preE� minim de 131 RON/CV rezultA? un impozit aferent de 88.682.239 RON, care a fost plA?tit A�n a�?avansa�? de cA?tre producA?torii de energie din surse regenerabile, fA?rA? ca aceE�tia sA? obE�inA? venituri din vA?nzarea certificatelor verzi.

Se poate constata cA? pe PCV cantitA?E�ile tranzacE�ionate au scA?zut puternic A�n ultimul an, ceva mai multe tranzacE�ii fiind A�nregistrate A�n luna mai a anului 2014, de atunci piaE�a fiind A�n colaps. Pentru o mare parte dintre producA?torii de energie din surse regenerabile, aceastA? situaE�ie fA?rA? precedent A�nseamnA? risc de faliment A�ntrucA?t aceE�tia nu vor mai putea vinde certificatele verzi. PATRES aprecizA? cA? cele mai mari probleme vor avea producA?torii micii E�i medii care vor fi puE�i A�n imosibilitatea de a vinde certificatele verzi.
a�?Pe lA?ngA? scA?derea cotei anuale E�i imposibilitatea de a vinde certificatele verzi, producA?torii de energie din surse regenerabile au fost obligaE�i – potrivit Ordinului 78/2014 al ANRE a�� sA? vA?ndA? energie doar la putere constantA? (A�n bandA?), lucru imposibil de realizat deoarece producE�ia depinde de factorii meteo, neexistA?nd astfel certitudinea unor venituri pentru aceE�tiaa�?, susE�ine Martin Moise, vicepreE�edinte PATRES.

De evidenE�iat cA?, preE�ul energiei electrice a scA?zut foarte mult, de la 220 RON/MWH pe PZU A�n 2012 la cca 159 RON/MWh A�n 2015 E�i ca efect al investiE�iilor de peste 7 miliarde EURO realizate A�n sectorul energiei regenerabile. AZn schimb, factura pentru consumatorul final a rA?mas neschimbatA?!

PATRES primeE�te constant din partea membrilor sA?i informA?ri cu privire la situaE�ia extrem de dificilA? A�n care se aflA? aceste investiE�ii, o parte dintre producA?tori aflA?ndu-se A�n situaE�ii de facto de insolvenE�A?, ei reuE�ind sA? supravieE�uiascA? momentan doar datorita aportului de capital de lucru provenit din alte afaceri deE�inute de respectivii investitori. Practic, aceE�ti investitori azi vin cu a�zbani de acasA?a�? pentru a plA?ti cheltuielile curente de mentenanE�A? E�i operare E�i mai ales ratele bancare. Pe de altA? parte, veniturile producA?torilor A�n energie din surse regenerabile vor scA?dea cu pA?nA? la 75% A�n 2015 faE�A? de 2012, A�n urma reducerii cotei de energie susE�inutA? de mecanismul de promovare cu certificate verzi la 11.9%, susE�in operatorii.

De subliniat cA?, pe lA?ngA? problemele majore menE�ionate, au aparut A�n ultimii ani noi taxe sau cheltuieli suplimentare care au afectat activitatea producA?torilor, E�i anume:
a�? Noua limitA? de dispecerizare stabilitA? la 5 MW A�n loc de 10 MW putere instalatA?;
a�? Neacordarea de certificate verzi pentru cantitA?E�ile de energie livrate suplimentar faE�A? de prognoza de producE�ie A�n cazul centralelor dispecerizabile A�n baza OUG57/2013;
a�? AmA?narea de la tranzacE�ionare a unor certificate verzi tot A�n baza OUG57/2013;
a�? Impozitul pe construcE�ii speciale;
a�? Taxa pe apa uzinatA? care a crescut de 4,26 ori A�n baza HG 1202/2010;
a�? Chirie pentru albia minorA?.

PlecA?nd de la aceste considerente, PATRES s-a adresat Guvernului, Parlamentului, Ministerului de resort, ANRE solicitA?nd demararea unui amplu proces de consultare A�n vederea elaborA?rii unor mecanisme echitabile E�i predictibile de piaE�A? pentru toE�i participanE�ii.

Despre PATRES
OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grup de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 83 de companii, atA?t producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 400 MW. commande levitra en ligne .