Apel PATRES la PreAYedinA?ie AYi Guverni want to order cialis. Comunicat de PresA? PATRES; Data: 29.04.2015

PATRES a�� OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia, a dezbA?tut, la A�ntA?lnirea anualA?, schimbA?rile legislative din domeniul Energiei Regenerabile, schimbA?ri care pot duce la intrarea A�n insolvenE�A? a circa o treime din producA?torii de energie din surse regenerabile.AvA?nd A�n vedere cA? nivelul finanE�A?rilor bancare este mare A�n acest sector, efectul va fi un potenE�ial default bancar de circa 1,5 a�� 2 miliarde de euro.

La E�edinE�a adunA?rii generale a membrilor PATRES, care a avut loc A�n Sala Oglinzilor din cadrul UGIR 1903 din BucureE�ti, s-a prezentat raportul de activitate pentru primul an de existenE�A? a patronatului, precum E�i programul de acE�iuni pentru anul A�n curs.

PreE�edintele PATRES, Dr. Prof. Univ. Viorel Lefter, este de pA?rere cA?, a�?deE�i patronatul nostru existA? doar de un an, am reuE�it sA? A�ntreprindem acE�iuni importante la instituE�iile abilitate ale statului, acE�iuni de modificare legislativA? care vizeazA? protejarea producA?torilor de energie regenerabilA?. AZn acest sens, reprezentanE�ii PATRES au avut A�ntA?lniri multiple cu Autoritatea NaE�ionalA? de Reglementare A�n domeniul Energiei (A.N.R.E), cu Ministerul Energiei, IMM E�i Mediul de Afaceri, cu membrii Comisiei de Industrii E�i Servicii din Camera DeputaE�ilor, precum E�i cu reprezentanE�i ai instituE�iilor abilitate A�n domeniul energiei.

Mai mult, PATRES a A�ntreprins diverse activitA?E�i, printre care A�ntA?lniri cu conducerea AsociaE�iei RomA?ne a BA?ncilor, unde s-a atras atenE�ia reprezentanE�ilor acestora cu privire la desele schimbA?ri care au avut loc A�n cadrul legislativ din ultimii doi ani E�i care au pus A�n pericol viabilitatea investiE�iilor realizate A�n domeniul energiei regenerabile A�n RomA?nia. Din calculele efectuate de PATRES rezulta intrarea A�n insolvenE�A? a circa o treime dintre producA?torii de energie din surse regenerabile, efectul fiind un potenE�ial default bancar de circa 1,5 a�� 2 miliarde euro. TotodatA?, PATRES a transmis memorandumuri atA?t cA?tre PreE�edintele E�i Guvernul RomA?niei, privind situaE�ia dificilA? A�n care se aflA? producA?torii de energie din surse regenerabile, cA?t E�i cA?tre Ambasadele E�A?rilor din care provin investiE�iile din sectorul nostru, pentru a le expune schimbA?rile legislative care au avut loc A�n ultimii doi ani, afectA?nd direct rentabilitatea lor. a�?

AZn altA? ordine de idei, George Niculescu, directorul executiv A�n cadrul PATRES, este de pA?rere cA? a�?cea mai mare A�ngrijorare a membrilor PATRES sunt desele modificA?ri legislative ale instituE�iilor statului, care au loc <<A�n timpul jocului>>, fA?rA? ca producA?torii din acest domeniu sA? fie consultaE�i A�ntr-un mod real. Aceste modificA?ri apar surprinzA?tor, dupA? ce investitorii E�i-au fA?cut un business plan, au finanE�at afacerea, au construit E�i pus A�n funcE�iune capacitA?E�ile de producE�ie, iar acum, aceE�tia sunt aproape A�n incapacitate de platA? a creditelor. Aici intervine rolul patronatului nostru, de a fi un mediator E�i un organism direct implicat A�n procesul legislativ E�i de a influenE�a A�n mod transparent E�i corect deciziile vitale pentru sectorul economic al energiei regenarabile.a�?

PATRES – OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia E�i-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniE�iativa unui grup de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiE�i de desele modificA?ri E�i necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?E�ile E�i nevoile producA?torilor.

PATRES – OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia numA?rA? 83 de companii, atA?t producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro E�i biomasA?), cA?t E�i reprezentanE�i ai companiilor de operare E�i mentenanE�A?, reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalata de peste 400 MW.