Investitorii autohtoni A�n energie din surse regenerabile: a�zNu cerem pomanA? de la statul romA?n. Vrem reglementA?ri corecte E�i stabile”COMUNICAT PATRES, 17.08.2015

MESAJUL INVESTITORILOR AUTOHTONI AZN ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE, MEMBRI PATRES

Un investitor a�� autohton sau strA?in a�� A�n orice domeniu ar trebui sA? fie binevenit E�i protejat A�n RomA?nia E�i Guvernul sA? asigure un cadru legal stabil, corent E�i un mediu de afaceri propice investiE�iilor. a�zSchimbA?rile legislative dese aduc instabilitate E�i omoarA? investiE�iile. Noi nu cerem pomanA? de la statul romA?n. Falimentul nostru anuleazA? investiE�ii E�i locuri de muncA?!a�?, este mesajul pe care producA?torii de energie din surse regenerabile,la unison, A�l transmit Guvernului.

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia a�� PATRES a semnalat, A�n repetate rA?nduri, situaE�ia delicatA? A�n care se aflA? producA?toriiA� de energie din surse regenerabile, atrA?gA?nd atenE�ia asupra efectelor reducerii cotei care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi, cotA? care a fost stabilitA? de ANRE pentru 2016 la 12,15% faA?A? de 17% cA?t era iniA?ial prevA?zut A�n Legea 220. ScA?derea continuA?A� a cotei a generat un excedent de certificate verzi, estimat la 5,5 a�� 6 milioane bucA?E�i la sfA?rE�itul anului A�n curs. Aceasta, cuplatA? cu valabilitatea certificatelor verzi de 12 luni, va conduce la pierderi majore pentru producA?torii mici AYi medii, mulE�i dintre aceE�tia riscA?nd falimentul.

Monsson Group, un important investitor autohton A�n domeniul energiilor regenerabile, a ajuns sA? fie generatorul unei noi premiere nefericite A�n RomA?nia. Compania a transmis un prim semnal, luA?nd recent decizia de a demonta turbinele eoliene din parcul TA?rguAYor de 27 MW (judeA?ul ConstanA?a), ca urmare a reglementA?rilor legislative adoptate de Guvern A�n ultimii doi ani AYi a incertitudinii din piaA?a de energie regenerabilA?.

ProducA?toriA� autohtoni de energie din surse regenerabile, membri ai PATRES, au dorit a�� prin intermediul acestui comunicat -A� sA? prezinte opiniei publice E�i autoritA?E�ilor problemele pe care le A�ntA?mpinA?, dovadA?A� fermA? cA? s-a ajuns la un blocaj A�n activitatea curentA?.

Dl. Florin Madar, proprietarul grupului TEMAD din BraE�ov, cu peste 300 angajaE�i,A� reclamA? o serie de probleme referitor la business-ul A�n energie din surse regenerabile, care A�i induc o permanentA? stare de nesiguranE�A?. A investit 4 milioane euro, A�n 2013, A�ntr-un parc fotovoltaic A�n BraE�ov E�i, A�n prezent, marea provocare este sA? reuE�eascA? sA? vA?ndA? certificatele verzi. a�zReducerea numA?rului de certificate verzi acordate de la 6 la 4, incertitudinea valorificA?rii acestora sunt principalele probleme, A�ntr-adevA?r aberante. RezistA?m E�inA?nd cu dinE�ii de un contract bilateral, suntem practic la mA?na clienE�ilor A�n ce priveE�te vA?nzarea certificatelor verzi. Prin schimbarea regulilor A�n timpul jocului, a fost bulversat A�ntreg sectorula�?, declarA? Dl. Madar, susE�inA?nd cA? nu mai are A�ncredere A�n legile statului romA?n.

a�zNu cerem facilitA?E�i sau ceva A�n plus de la statul romA?n. Guvernul ar trebui sA? menE�inA? reglementA?rileA� emise A�n momentul realizA?rii investiE�iilor A�n energie din surse regenerabile, pe care sA? nu le mai modifice, altfel mulE�i producA?tori vor intra A�n falimenta�?, spune dl. Madar, care a�� la rA?ndul sA?u a�� este A�ntr-o situaE�ie delicatA?, domnia sa punA?ndu-E�i o altA? afacere, A�n domeniul materialelor de construcE�ii, garanE�ie la bancA? pentru a lua un credit de 2 milioane de euro necesar pentru parcul fotovoltaic.

Administratorul societA?E�ilor comerciale care exploateazA? douA? parcuri fotovoltaice A�n jud. Giurgiu, George Niculescu se declarA? dezamA?git de situaE�ia A�n care s-a ajuns din cauza nesiguranE�ei legislative datoratA? deselor schimbA?ri. a�?PiaE�a certificatelor verzi este practic nefuncE�ionalA?. Marile probleme apar A�n lunile A�n care nu se poate asigura vA?nzarea certificatelor verzi! SituaE�ia este cu atA?t mai dificilA? pentru investitorii romA?ni care au apelat la credite bancare. Este E�i cazul nostru, am contractat un credit bancar de 1,5 milioane euro pentru a susE�ine business-ul, pe care trebuie sA?-l restituim. Revenirea la cotele iniE�iale prevA?zute de Legea 220/2008 este cel mai corect demers pe care Guvernul poate sA? A�l facA?, A�ndreptA?nd astfelA� situaE�ia dezastruoasA? care s-a creat prin reducerea succesivA? a acestor cote!a�?, declarA? George Niculescu, insistA?nd asupra necesitA?E�ii creE�terii cotei care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi.

a�zEste absolut necesar caA� orice strategie viitoare A�n domeniu, respectiv variantA? de schemA? de sprijin care se doreE�te a fi promovatA?, sA? cuprindA? obligatoriu AYi peA� actualii producA?tori, care sA? reuAYeascA? astfel sA? supravieA?uiascA?, sA?-AYi salveze practic business-urile. Orice acA?iune a Guvernului A�n sprijinul sectorului regenerabilelor A�n RomA?nia devine astfel credibilA? AYi investitorii vor avea A�ncredere A�n noile oportunitA?A?ia�?, este mesajul investitorului autohton George Niculescu cA?tre autoritA?E�i.

Referindu-se la situaE�ia criticA? A�n care au ajuns investitorii A�n energie din surse regenerabile, respectiv la decizia Monsson Group de a demonta turbineleA� eoliene, SebastianA� Enache, Business Development Manager al Monsson Group a declarat: a�?Am luat aceastA? hotA?rA?re constrA?nE�i de schimbA?rile majore operate A�n legislaE�ia energiilor regenerabile, proiectul devenind nefezabil din punct de vedere financiar. Din pA?cate, s-a ajuns A�n aceastA? situaE�ie A�n care Monsson Group sA? fie generatorul unei noi premiere A�n RomA?nia. SperA?m A�nsA? cA? demontarea primelor turbine eoliene din cauza contextului economic nefavorabil sA? fie un semnal de alarmA? pentru autoritA?E�ia�?.

a�?Am realizat A�n ultimiiA� ani, A�n regie proprie, mai multe microhidrocentrale cu o capacitate totalA? instalatA? de 12MW. InvestiE�iile A�n energie din surse regenerabile au fost efectuate A�n baza unei legislaE�ii clare, avizate de UE E�i stimulative pentru investitori.A� AZn ultimii 2 ani au apA?rut modificA?ri succesive E�i reglementA?ri A�n defavoarea investitorilor. S-a ajuns la limita suportabilitA?E�ii!a�? este mesajul pe care A�l transmite dl dr. ing Emanuel Babici, vicepreE�edinte SC UZINSIDER SA, atrA?gA?nd atenE�ia cA? a�?astA?zi nu mai vin investitori A�n energie verde A�n RomA?nia!a�?.

Impozitarea certificatelor verzi A�nainte de valorificarea efectivA? a acestora; necorelarea cotei obligatorii cu noile capacitA?E�i A�n energie regenerabile puse A�n funcE�iune; reglementA?ri aberante privind vA?nzarea energiei electrice exclusiv pe pietele OPCOM, cu impunerea unor contracte standard care nu pot fi respectate de producA?torii mici de energie regenerabilA? sunt problemele majore ale investitorilor din domeniu. a�?Certificatele verzi nu sunt subvenE�ii de la stat, dimpotrivA?, acestea reprezintA? o marfA? valorificatA? pe piaE�a de CV, respectiv pe bursa OPCOM. Ca orice marfA?, certificatul verde ar trebui impozitat dacA? se vinde, dacA? se factureazA?, nu se poate factura o marfA? pe stoc, A�n acest caz nevandabilA?a�?, afirmA? dl Babici.

a�?Acum seceta ne afecteazA? E�i mai mult! Trebuie sA? plA?tim creditele angajate E�i impozitul pe certificatele verzi nevA?ndute!a�?, semnaleazA? reprezentantul Uzinsider.

PlecA?nd de la problemele A�ntA?mpinate A�n business-ul propriu, vicepreE�edintele Uzinsider vine cu urmA?toarele propuneri concrete:

-A� urgentarea mA?surilor privind aplicarea Directivei Europene (2009/28/EC) cu privire la flexibilizarea valorificA?rii certificatelor verzi A�n E�A?rile membre;

-A� creE�terea exportului de energie electricA? a RomA?niei;

– creE�terea capacitA?E�ilor de interconectare a RomA?nieiA� la sistemele energetice ale E�A?rilor limitrofe, de la 1900MW existent la min. 3500MW;

-A� creE�terea consumului de energie electricA? prin: program concret pentru irigaE�ii E�i stimularea productiei de oE�el electric pentru asigurarea consumului de metal necesar investitotilor A�n infrastructurA?. Azi, RomA?nia exportA? fier vechi E�i importA? fier beton!

real merck proscar delivered fast. Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parteA� 85 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 400 MW.