Mesaj la ZIUA ENERGIEI BRAE?OV:A�DacA? investitorii din sectorul regenerabilelor nu supravieE�uiesc, preE�ul energiei va creE�te, cu toatA? atenE�ia autoritA?E�ilor pentru consumatori!Comunicat de PresA?

Nevoia stringentA? de Strategie EnergeticA?, care necesitA? o implementare transparentA?, E�i importanE�a pA?strA?rii, conservA?rii E�i dezvoltA?rii mixului energetic al RomA?niei au reprezentat principalele teme al conferinE�ei a�zZiua Energieia�? BraE�ov, aflatA? la a opta ediE�ie.

a�zRomA?nia trebuie sA? reducA? energia nuclearA? pe termen lung, suplimentA?nd-o cu un sector energetic bazat pe cA?rbune a�� modernizat A�n manierA? fundamentalA? a�� AYi cu centrale energetice moderne pe gaze naturale AYi capacitA?A?i de producA?ie de energie regenerabilA?. Doar aAYa, furnizarea de energie A�n RomA?nia va fi asiguratA? pe termen lung, fiind accesibilA? pentru consumatorii industriali E�i casnici AYi decarbonizatA? A�n mare mA?surA?. Astfel, se va alinia AYi la planificarea Uniunii Europene 2050a�?, a afirmat organizatorul conferinE�ei,A� JA?rgen Ludwig, Director General al Transfer de Tehnologie si Management (TTM) BraE�ov. Referindu-se la Strategia EnergeticA? a RomA?niei, Felicia RA?cA?E�anu, Director General Adjunct, DirecE�ia GeneralA? Energie E�i Mediu, Ministerul Energiei, AZntreprinderilor Mici E�i Mijlocii E�i Mediului de Afaceri, a anunE�at: a�z LucrA?m la noua strategie energeticA?, luA?nd A�n considerare cele douA? capitole deja elaborate. Se va face o analizA? diagnostic a sectorului energetic. Suntem A�n curs de elaborare a documentaA?iei de licitaA?ii, A�n vederea selectA?rii unui consultant internaA?ional, care sA? asiste Guvernul AYi Ministerul A�n definirea documetului strategieia�?.

La rA?ndul sA?u, Claudiu DumbrA?veanu, expert E�i consilier al preE�edintelui ANRE, fost vicepreE�edinte ANRE, a punctat: a�?Avem o strategie energeticA? adoptatA? A�n 2007 E�i setatA? pA?nA? A�n 2020. Suntem acoperiE�i teoretic de o strategie. Nu avem A�nsA? o analizA? anualA? a acestei strategii E�i a modului de A�ndeplinire a acesteia, respectiv a corecE�iilor ce trebuiesc aduse. Avem o strategie energeticA? a Europei pA?nA? A�n 2035, motiv pentru care trebuie sA? revizuim strategia energeticA? a RomA?niei pe scheletul celei europenea�?.

RomA?nia are E�ansa unui mix energetic optim, care trebuie conservat a�� energia eolianA? AYi energia fotovoltaicA? drept energii regenerabile volatile, hidroenergia ca energie regenerabilA? ajustabilA?, centralele electrice ajustabile pe gaze naturale, centralele electrice flexibile AYi limitate pe cA?rbuni AYi centralele nucleare pentru sarcinA? de bazA?,A� a fost concluzia dezbaterilor conferinE�ei de la BraE�ov, care a reunit circa 150 participanE�i.

Ziua Energiei BraE�ov s-a dovedit a fi, din nou, locul de A�ntA?lnire a investitorilor din sectorul regenerabilelor, aceE�tia reclamA?nd zecile de probleme care i-au adus la un pas de faliment sau insolvenE�A?.A� a�?Avem cazuri de insolvenE�A?, turbine demontate, producA?torii de energie din surse regenerabile sunt A�mpinE�i cu bunA? E�tiinE�A? spre faliment. Venim cu o propunere cA?tre autoritA?E�i, A�n condiE�iile A�n care s-a decis limitarea contribuA?iei de energie verde pe facturile de energie la 35 RON pe MWh : sA? renunE�A?m la sistemul cu certificate verzi E�i cotA?, sA? optA?m pentru un sistem asemA?nA?tor cu contribuE�ia de cogenerare de A�naltA? eficienE�A?, o sumA? de bani care sa fie distribuitA? A�n baza unui algoritm tuturor producA?torilor de energie verde.A� DacA? regenerabilii nu supravieE�uiesc, preE�ul energiei va fi mai mare, cu toatA? atenE�ia autoritA?E�ilor pentru consumatori! a�?, a declarat Martin Moise, Director Executiv Repom, VicepreE�edinte PATRES (OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile).

AsigurA?nd investitorii cA? la Ministerul Energiei, AZntreprinderilor Mici E�i Mijlocii E�i Mediului de Afaceri este o nouA? abordare, favorabilA? resurselor A�n energie regenerabilA?, Felicia RA?cA?E�anu a afirmat: a�?A lipsit o analizA? de impact, A�n condiE�iile unor schimbA?ri legislative sucesive, care au atacat investitorul! Ministerul vrea sA? fluidizeze legislaE�ia A�n baza unui studiu, pentru a vedea cu cA?t se va A�ncA?rca factura consumatorului E�i cA?t poate sA? reziste producA?torul A�n regenerabile. LucrA?m la diverse scenarii, cu creE�terea cotei obligatorie de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie care beneficiazA? de sistemul de promovare prin certificate verzi, cA?utA?m o formulA? optimA?, legalA?, de sprijinire a investitorilor A�n regenerabile. O variantA? este E�i o formula juridicA? de schimbare a cotei ori de cA?te ori piaE�a sau contextul o cerea�?. AZn completare, Prof. Viorel Lefter, PreAYedinte PATRES a solicitat sA? se organizeze o dezbatere publicA? A�n acest sens, A�nainte ca schimbA?rile sA? intre A�n vigoare.

Organizatorul unei conferinE�e dedicate energiei, pentru a opta oarA? consecutiv, investitorul german JA?rgen Ludwig a transmis urmA?torul mesaj, A�n numele tuturor investitorilor care au A�ndrA?znit sA? facA? afaceri A�n RomA?nia:

Stimate Guvern al RomA?niei AYi stimate autoritA?A?i:

  • fiA?i concreA?i;
  • rA?mA?neA?i la ceea ce aA?i decis;
  • permiteA?i un profit rezonabil pentru toA?i investitorii din sectorul energetic;
  • faceA?i primul pas A�ncA? de prima datA? a�� altfel vA? veA?i poticni aAYa cum se A�ntA?mplA? astA?zi;
  • RomA?nia este binecuvA?ntatA? cu resurse naturale a�� hidro, eolian, solar AYi biomasA?. FolosiA?i aceste resurse preA?ioase;
  • reduceA?i mai mult emisiile de gaze cu efect de serA?;
  • nu mai faceA?i investiA?ii A�n sectorul nuclear AYi A�n cA?rbune;
  • E�i, nu A�n ultimul rA?nd, colaboraA?i mai strA?ns cu vecinii dumneavoastrA? din regiunea Europei de Sud-Est a�� inclusiv A?A?rile nemembre ale Uniunii Europene din zona de Vest a Balcanilor. Alinierea politicilor energetice transfrontaliere (energia din surse regenerabile), condiA?iile pieA?ei, schemele promoA?ionale AYi un mai mare schimb de energie transfrontalier va contribui nu numai la A�ndeplinirea obiectivelor RomA?niei, ci va defini un pas cA?tre o uniune a energiei la nivel regional, cA?t AYi o Uniune a�?realA?a�� EuropeanA? a Energiei.a�?

 

Despre Ziua Energiei BraE�ov

A�TTM E�i REPOM a organizat acest eveniment, pentru a opta oarA? consecutiv, acesta devenind unul dintre cele mai importante forumuri de discuE�ie privind energia regenerabilA? A�n RomA?nia.Tematica conferinE�ei a fost structuratA? pe dezvoltarea unei strategii energetice viitoare pentru RomA?nia E�i sublinierea punctelor cheie de cA?tre reprezentanE�i ai ANRE, ai Guvernului, precum E�i experE�i internaE�ionali din domeniu. DiscuE�iile de la a�zmasa rotundA?a�? au fost elementul central al evenimentului, unde s-au reunit liderii producA?torilor de energie electricA? din RomA?nia (Hidroelectrica, Nuclearelectrica E�i PATRES ca reprezentant al producA?torilor A�n domeniul energiei regenerabile), operatori ai centralelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, firme internaE�ionale de avocaturA? E�i consultanE�A?,precum AYi reprezentanE�i ai Ministerului Energiei AYi ANRE.