Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES, la ConferinE�a Energy Center: OrdonanE�a 24 nu este o soluE�ie viabilA? pentru producA?torii mici E�i mijlocii, categoria cea mai afectatA?a�?ProducA?torii de energie din surse regenerabile sunt A�n continuare A�ntr-o situaE�ie criticA?. De cA?E�iva ani merg din rA?u A�n mai rA?u. OrdonanE�a 24 nu este o soluE�ie viabilA? pentru producA?torii mici E�i mijlocii, categoria cea mai afectatA?a�?, a declarat Dl Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES.

ReprezentanE�ii PATRES a�� Dnii Martin Moise, Radu CrA?ciun E�i Mihai VerE�escu, precum E�i membri ai OrganizaE�iei noastre patronale, au participat la o dezbatere organizatA? de publicaE�ia Energy Center pe tema “Cum va functiona schema de sprijin pentru industria regenerabila dupa intrarea in vigoare a Ordonantei 24/2017? Ce modificari se impun la Legea 220/2008?a�?. Din partea AutoritA?E�ii NaE�ionale de Reglementare A�n domeniul Energiei – ANRE, a participat Dl Viorel AlicuE�, Director General E�i din partea OPCOM a�� Dl Victor Ionescu, Director General E�i Dna Rodica Popa, Director.

PublicaE�ia Energy Center a provocat actorii din piaE�a de energie la aceastA? dezbatere, cuA� speranE�a cA? opiniile exprimate vor fi luate A�n considerare la modificarea Legii 220, care va intra A�n dezbatere la Comisia pentru Industrii E�i Servicii a Camerei DeputaE�ilor.

ReprezentanE�ii OPCOM au prezentat date cu privire la tranzacE�iile pe cele douA? noi pieE�e Spot E�i a contractelor la termen, funcE�ionale cu data de 1 septembrie:

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� tranzacE�iile Spot A�ncheiate A�n luna septembrie au totalizat un numA?r de 12.823 de certificate verzi. Prin comparaE�ie, A�n primele opt luni ale acestui an, pe vechea schemA? de tranzacE�ionare, au fost vA?ndute A?n total 15.800 de certificate;

-A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�n piata la termen nu a fost A�ncheiata nicio tranzacE�ie, prin noul mecanism, A�n condiE�iile A�n care pe vechiul mecansim de tranzacE�ionare numA?rul de contracte cu cantitate variabilA? a fost foarte mare, respectiv un minim de circa 144.800 CV E�i un maxim de peste 50 de milioane de CV.

Dl. Martin Moise a precizat cA? a�?singurul criteriu este marca de timp pentru noile pieE�e E�i cA? acesta nu poate fi nediscriminatoriu. CA?E�i dintre producA?tori au tranzacE�ionat A�n prima zi? Cei care depun oferte dupA? prima zi, ce E�anse de tranzacE�ionare mai au? AZn prima zi de tranzacE�ionare pe noua piaE�A?, 1 septembrie, au fost depuse oferte de 20 milioane CV. Ne dorim un sistem nediscriminatoriu. Cei care la 1 septembrie nu au avut token trebuie sA? stea luni/ani sA? le vinA? rA?ndul?!a�? Dl Victor Ionescu, Director General OPCOM a afirmat: a�?Suntem preocupaE�i de acest aspect. Orice bursA? trebuie sA? aibA? un criteriu de departajare. Da, marca de timp este obligatorie. Poate fi un element care poate conduce la discriminare. Vom face o statisticA?/analizA?, vom veni cu propuneri tehnice, vom transmite la ANRE. Cine avea posibilitatea sA? se conecteze la 1 septembrie? AZn primul rA?nd, cei care deja lucrau A�n pieE�e. Este necesar ca producA?torul sA? avem computer performante, personal instruit. Nu E�i-au dorit toE�i sA? se conecteze, sA? facA? tranzacE�ii. PuE�in peste un sfert din participanE�ii la piaE�A? E�i-au exprimat dorinE�a de a participa. De la 1 septembrie avem oferte de vA?nzare, cele douA? pieE�e sunt lichide. Lipsesc ofertele de cumpA?rare! Credem cA? aspectele de avantaje aparente trebuie eliminate. O soluE�ie ar fi sA? considerA?m momentul zero A�n fiecare zi de tranzacE�ionare, sA? se plece de la o egalitate de E�anse pentru toE�i participanE�ii. Marca de timp se va menE�ine, este utilizatA? A�n toate bursele europenea�?.

Dl Viorel AlicuE�, Director ANRE a subliniat: Reducerea preE�ului minim la CV este o discuE�ie, ar duce la scA?derea preE�ului la consumatorul final, A�nsA? costul ar fi falimentarea industriei regenerabile. SA? scoE�i din piaE�A? 5000 MW este un risc, va afecta SEN.

Referindu-se la OrdonanE�a 24, Dl Victor Ionescu a declarat:A� a�?Se realizeazA? o curA?E�enie necesarA?A� A�n piaE�A? cu OrdonanE�a 24. Certificatul verde nu poate fi un element speculativ A�n piaE�A?, se tranzacE�ioneazA? o singurA? daA? pe lanE�ul producA?tor-furnizor-consumator final. Contractele, le numesc mai degrabA? acorduri, A�ncheiate A�n perioada A�n care ordonanE�a se afla A�n dezbatere publicA?, stau ca un nor negru a�� 250 milioane certificate verzi existente A�n spatele lora�?.

AZn perioada ianuarie-martie 2017 s-a depA?E�it numarul de 260 de milioane de certificate tranzacE�ionate , ceea ce ar echivala cu tot necesarul de certificate emise pana A�n 2032, cA?nd ia sfA?rE�it schema de sprijin. Este vorba despre tranzacE�ii E�iA� nu de transferul efectiv de certificate, care nu a depA?E�it numA?rul de 5 milioane CV.

Dl Martin Moise, PATRES: a�?Mecanismul de suport cu certificate verzi A�E�i aratA? azi limitele. AE�a cum a fost conceptut E�i modificat A�n nenumA?rate rA?nduri, nu va funcE�iona nediscriminatoriu. CA?t timp cererea E�i oferta sunt administrate, oferta depA?E�eE�te cu mult cererea, dar existA? un prag de preE� minim E�i maxim, de asemenea administrat, nu putem vorbi de mecanisme de piaE�A?. Exista un singur preE�, cel minim E�i doar acesta va rA?mA?ne pA?nA? la sfA?rE�itul schemei de sprijina�?. AZn opinia sa, singura soluE�ie viabilA? este tranziE�ia spre un mecanism de tipul feed-in premium asemenA?tor cu bonusul pentru co-generare, unde fiecare producator primeE�te o sumA? clarA?, fixA? per MWh produs E�i injectat A�n reE�ea, suplimentar faE�A? de energia electrica care se vinde prin mecanisme de piaE�A? concurenE�ialA?.