COMUNICAT: PATRES solicitA? soluE�ii echitabile pentru toE�i producA?torii din sectorul regenerabilelor.A� OUG ce modificA? Legea 220 sacrificA? investitorii mici E�i mijlocii E�i, mai ales, capitalul autohton investit A�n RESComunicat de presA?, 23.11.2016

OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia a�� PATRESA� a luat act de modificA?rile aduse de Ministerul Energiei la Legea 220 E�i aprecizazA? cA? A�n forma finalA? a OrdonanE�ei de UrgenE�A? de Guvern au fost luate A�n considerare o parte dintre propunerile argumentate transmise A�n perioada de consultare publicA?. Din pA?cate, nu se regA?sesc E�i soluE�iile care sA? evite falimentul micilor producA?tori de energie din surse regenerabile, A�n marea lor majoritate investitori cu capital autohton.

AZn primul rA?nd, apreciem efortul depus de echipa Ministerului Energiei E�i modul transparent E�i responsabil de care s-a dat dovadA? A�n elaborarea draftului de act normativ. AZn urma analizA?rii propunerii de OUG A�n cadrul PATRES, cu implicarea tuturor membrilor, constatA?m unele A�mbunA?tA?E�iri indiscutabile ale formei iniE�iale ale proiectului, cum ar fi: fixarea numA?rului de certificate verzi absorbite A�n anul 2017, neaplicarea unui preE� minim de 25 EUR pentru certificatele verzi, precum E�i pA?strarea posibilitA?E�ii de a efectua contracte bilaterale negociate direct de cA?tre producA?torii cu putere sub 1 MW.

AZn acelaE�i timp, dorim sA? ne exprimA?m A�ngrijorarea E�i nemulE�umirea cu privire la unele aspecteA� negative introduse prin acest proiect, de naturA? sA? afecteze radical activitatea producA?tori mici E�i mijlocii de E-SRE, marea majoritate fiind investitori cu capital romA?nesc.

Membrii PATRES constatA? cu stupoare E�i maximA? surprindere cA? versiunea finalA? a OUG, dupA? consultarea publicA?, reprezintA? de fapt un set de mA?suriA� A�n favoarea marilor companii internaE�ionale din sectorul eolian E�i, de cealaltA? parte, faliment garantat pentru producA?torii mici E�i mijlocii, mai ales al celor din sectorul fotovoltaic. Prin pA?strarea contractelor bilaterale existente A�n vigoare distorsiunile din piaE�A? nu dispar, iar pentru producA?torii mici si mijlocii nu va exista nicio creE�tere de lichiditate, cel puE�in A�n anul 2017. Ne A�ntrebA?m astfel, cu maximA? A�ngrijorare, de ce s-a decis sA? fie sprijinite marile companii internaE�ionale A�n detrimentul celor cu capital autohton sau al IMM-urilor strA?ine? Mai ales cA?A� producA?torii integraE�i reuE�esc sA? A�E�i vA?ndA? toate certificatele verzi A�n acest moment!!

ArgumentA?m afirmaE�iile noastre, prezentA?nd A�n cele ce urmeazA? aspectele din OUG pe care le considerA?m critice pentru producA?torii mici E�i mijlocii. Astfel, A�n actul normativ ce modificA? Legea 220 se prevedeA� continuarea mA?surii de amA?nare a 2 certificate verzi la tehnologia solarA? pA?nA? la finalul anului 2024, A�n condiE�iile A�n care pentru tehnologia eolianA? amA?narea rA?mA?ne conform OUG57/2013 (pA?nA? la 31.03.2017). AceastA? mA?surA? reprezintA? o discriminare inacceptabilA? a tehnologiei solare, care A�n fapt se vede deposedatA? de cele 2 certificate verzi.

Prin pA?strarea preE�ului minim actual la nivelul de 29.4 euro faE�A? de 25 euro a�� propunerea iniE�ialA? a Ministerul Energiei, se reduce numA?rul de certificate verzi absorbite A�n anul 2017 de la un nivel de 17 milioane (A�n prima formA? a OUG) la 14.9 milioane (forma revizuitA? a OUG dupA? consultare publicA?). Urmare a eliminA?rii prevederii prin care se continuA? mA?sura de amA?nare a certificatelor verzi pentru centralele eoliene E�i microhidrocentralele pA?nA? la sfA?rE�itul anului 2017, pe parcursul anului viitor se vor emite suplimentar – faE�A? de anul 2016 – A�ncA? 4 milioane certificate verzi doar pentru centralele eoliene. DiferenE�a de absorbE�ie a certificatelor A�n anul 2016 versus 2017, conform propunerii de OUG, este de aprox 2.8 milioane certificate verzi. AvA?nd A�n vedere cA? A�n tehnologia eolianA? o bunA? parte din capacitA?E�i este reprezentatA? de producA?tori integraE�i (E�i producA?tori, E�i furnizori, A�n unele cazuri E�i distribuitori de energie)A� a��A� care au reuE�it E�i vor continua E�i pe viitor, A�n baza contractelor bilaterale existente, sA? vA?ndA? toate certificatele verzi care le sunt emise – rezultA? foarte clar cA? absorbE�ia crescutA? a certificatelor verzi A�n 2017 se va face preponderent din aceastA? tehnologie, A�n favoarea producA?torilor integraE�i E�i A�n detrimentul producA?torilor mici E�i mijlocii.

PATRES considerA? cA? situaE�ia actualA? A�n care unii producA?tori vA?nd certificatele verzi in timp ce alE�ii nu a�� este o situaE�ie inacceptabila avA?nd A�n vedere cA? este vorba de distribuE�ia discreE�ionarA? E�i inechitabilA? a unui ajutor de stat.

TotodatA?, PATRES apreciazA? propunerea introducerii unei platforme anonime de tranzacE�ionare A�n forma unor produse combinate energie plus certificate verzi, A�nsA? manifestA? rezerve cu privire la eficienE�a acesteia A�n urmA?torii ani, A�n condiE�iile A�n care – A�n mod real – absorbE�ia de certificate verzi A�n piaE�A? nu creE�te pentru toE�i producA?torii E�i, mai ales, A�n condiE�iile A�n care contractele bilaterale existente rA?mA?n A�n vigoare. Practic,A� A�n continuare unii producA?tori (mai ales cei integraE�i) vor vinde toate certificatele verzi, A�n timp ce alE�ii nu vor vinde mai nimic. De asemenea, o astfel de piaE�A? nu poate funcE�iona dacA? nu se eliminA? obligativitatea vA?nzA?rii energiei A�n bandA? a�� lucru imposibil pentru producA?torii din surse regenerabile a�� schimbare care nu este prevA?zutA? A�n draftul de OUG.

Date fiind aspectele A�ngrijorA?toare semnalate, PATRES s-a adresat, printr-o scrisoare, Domnului Prim Ministru Dacian CioloE�, solicitA?nd, A�n mod expres, atenE�ia E�i sprijinul pentru gA?sirea de soluE�ii echitabile pentru toE�iA� producA?torii de E-SRE, inclusiv pentru micii investitori, astfel ca noul act normativ sA? fie A�ntr-adevA?r dedicat sectorului regenerabilelor. PATRES, A�n calitate de reprezentant al capitalului autohton investit A�n sectorul regenerabilelor, cA?t E�i A�n calitate de reprezentant al investitorilor mici E�i medii (neintegraE�i), considerA? inacceptabilA? propunerea de OUG A�n forma actualA?, care este dedicatA? companiilor integrate, care vor reuE�i sA? vA?ndA? chiar mai multe certificate verzi, A�n timp ce producA?torii mici E�i mijlocii sunt executaE�i fA?rA? drept de apel.

Despre PATRES: OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din PATRES fac parte 94 de de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulA?nd o putere instalatA? de peste 800 MW, cu investiA?ii A�n sectorul energetic din RomA?nia de aproximativ 1,2 miliarde de euro. no rx alesse.