AsociaA?iile din industria regenerabilelor se revoltA?: Noua cotA? de certificate verzi va fi lovitura de graA?ie pentru energia regenerabilA?COMUNICAT DE PRESA�,A�BucureE�ti, 1.07.2015

AZntr-un prim demers comun de salvare a producA?torilor din sectorul regenerabilelor, cele cinci asociaE�ii ce reprezintA? industria energiei regenerabile reclamA?, la unison, noua cotA? anualA?A� obligatorie de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie. AceastA? cotA? care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi, a fost stabilitA? de Autoritatea NaA?ionalA? de Reglementare A�n domeniul Energiei a�� ANRE, de 12,15% faA?A? de 17% cA?t era iniA?ial stabilit A�n Legea 220, A�n baza cA?reia toE�i producA?torii AYi-au fA?cut planurile de afaceri.A�

MenA?inerea cotei la un nivel foarte mic pentru al treilea an la rA?nd este lovitura de graA?ie pentru o mare parte dintre producA?torii de energie din surse regenerabile, care A�n ultimele luni au fost puAYi A�n faE�a unei situaE�ii fA?rA? precedent:A� pe PiaE�a Certificatelor Verzi a�� PCV nu s-a tranzacE�ionat niciun certificat verde la ultimele douA? sesiuni de tranzacE�ionare. AsociaA?iile RWEA, PATRES, RPIA, ARBIO, ARmHE viagra sublingual canada. susE�in A�mpreunA? cA? principala cauzA? a acestei situaE�ii este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie, care beneficiazA? de sistemul de promovare cu certificate verzi.

a�z SituaA?ia este alarmantA?. Reducerea cotei A�n 2014 AYi A�n 2015 AYi menA?inereaA� acesteia A�n continuare la un nivel scA?zut de 12,15% faA?A? de 17% cA?t era stabilit A�n Legea 220, genereazA? un excedent uriaAY de certificate verzi care devin azi doar hA?rtii fA?rA? valoare. AceastA? decizie, cuplatA? cu valabilitatea certficatelor verzi de 12 luni AYi impozitarea certificatelor verzi la momentul acordA?rii AYi nu la momentul efectiv al vA?nzA?rii A�nseamnA? faliment iminent pentru marea parte dintre producA?torii mici AYi medii. PATRES a tras semnale de alarmA? referitor la lipsa tranzacA?iilor cu certificate verzi pe PCV, situaA?ie cu efecte deosebit de grave pentru o mare parte din investitorii A�n domeniul regenerabilelora�?, declarA? Dl. Prof.Univ. Dr. Viorel Lefter, preAYedintele OrganizaA?iei Patronale a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia a�� PATRES.

“Decizia ANRE de a ignora semnalele transmise de cA?tre piaA?A? AYi de a menA?ine un nivel al cotei mult sub necesitA?A?ile economice ale producA?torilor de energie regenerabilA? creeazA? un precedent periculos al cA?rui efect sunt convinsA? cA? nu a fost evaluat corespunzA?tor”, a afirmat Dna CA?tA?lina Dragomir, PreAYedintele AsociaA?iei RomA?ne pentru Energie EolianA? (RWEA).

Dl. Bogdan Popa, PreAYedinte AsociaA?ia RomA?nA? pentru Microhidroenergie (ARmHE): a�zPentru producA?torii de energie electrica A�n microhidrocentrale ce beneficiazA? de programul de susE�inere cu certificate verzi, reducerea cotei obligatorii de energie regenerabilA? de cA?tre ANRE ar echivala cu o nouA? loviturA? datA? unei industrii oricum muribunde, avA?nd A�n vedere ca aceasta se adaugA? altor lovituri sub centurA? date de autoritA?A?i A�n ultimii doi ani. Printre acestea nu putem sa nu amintim: taxa pe stA?lp aplicata fA?rA? norme de aplicare, chiriiile pe albie A�n extravilan la nivel de centrul BucureAYtiului, taxa exorbitantA? pe o apA? care nu este consumatA?, ci doar utilizatA?, prin turbinare, aceasta nefiind afectatA? cu nimica�?.

“ConsiderA?m cA? pentru a-AYi atinge obiectivele, recent aprobata lege 122/2015 AYi pentru a putea rebalansa cu adevA?rat sectorul energiei regenerabile din RomA?nia este imperios necesar majorarea cotei anuale obligatorii, pentru a putea menA?ine o piaA?A? predictibilA?, stabilA? AYi funcA?ionalA?. Doar prin majorarea acestei cote va exista o reechilibare a pieA?ei de energie AYi se va evita adA?ncirea pierderilor suferite de producA?torii de energie regenerabilA?, A�n special mici producA?tori”, a declarat Ciprian Glodeanu, PreAYedinte AsociaA?ia RomA?nA? a Industriei Fotovoltaice (RPIA).

a�?ARBIO considerA? cA? este nevoie sA? se creascA? substanE�ial cota anualA? anunE�atA? de ANRE, pentru a A�nchide gaura existentA? astA?zi A�ntre cererea E�i oferta al certificatelor.a�? a declarat Ilias Papagiorgiadis, PreE�edinte ARBIO.

AZn condiA?iile date, AsociaA?iile din sectorul energiei regenerabile, ce reprezintA? interesele producA?torilor solicitA?, A�n mod imperios, A�n ceasul al doisprezecelea, autoritA?A?ilor responsabile sA? demareze un proces real de consultare care sA? conducA? la luarea unor decizii corecte AYi stabilirea unor mecanisme echitabile AYi predictibile de piaE�A? pentru toE�i participanE�ii la piaA?A?. Asociatiile din sectorul regenerabilelor susE�in identificarea acelui punct de echilibru pentru cotA?, care sA? fie suportabil pentru consumatorul final, dar A�n acelasi timp sA? nu A�mpingA? investiA?iile deja realizate in domeniu (A�n valoare de peste 7 miliarde de Euro) spre un faliment cert.

Foto: www.manager.ro

Despre RWEA

RWEAA�este o asociaA?ie profesionalA?A� care funcA?ioneazA? ca o organizaA?ie non-guvernamentalA? AYi care a fost fondatA? A�n BucureAYti, RomA?nia, A�n conformitate cu legea romA?nA?. AsociaE�ia este o entitate voluntarA? de participanE�i din industria energiei eoliene din RomA?nia. Aceasta existA? pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene A�n mixul energetic din RomA?nia E�i, A�n consecinE�A?, pentru a promova o energie curatA?, sigurA? E�i eficientA? pentru RomA?nia.

Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parteA� 84 de companii – producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 500 MW.

Despre RPIA

AsociaE�ia Industriei Fotovoltaice din RomA?nia – RPIA fost A�nfiinE�atA? A�n martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii A�n creE�tere rapidA? A�n RomA?nia, pentru a sensibiliza E�i de a crea o dezvoltare corespunzA?toare E�i mediu de reE�ea pentru potenE�ialii investitori. AZn mai puE�in de trei ani, asociaE�ia a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaA?a romA?neascA? PV.

Despre ARBIO

Asociatia Romana de Biomasa si Biogaz (ARBIO) a fost infiintata in 2012 si reprezinta industria bioenergiei din Romania, concentrandu-se pe dezvoltarea sectorului in baza unor standarde profesionale inalte si a unei viziuni bine documentate asupra mediului de afaceri. Membri ai Asociatiei Europene de Biomasa (AEBIOM) si Asociatiei Europene de Biogaz (EBA), ARBIO este vocea legitima a sectorului nostru in Romania.

Despre AsociaE�ia RomA?nA? pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoanA? juridicA? romA?nA?, non-profit, A�nregistratA? conform prevederilor legale; organizaE�ie cu caracter profesional, neguvernamental, apoliticA? E�i fA?rA? scop lucrativ, activA?nd A�n domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la A�nfiinE�are, A�n anul 2008, membrA? a AsociaE�iei Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association a�� ESHA) E�i a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungA?nd ca A�n prezent sA? aibA? peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale,