Apel la autoritA?E�i pentru urgentarea luA?rii de decizii asumate pentru sectorul regenerabilelorComunicat de presA? comun RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE

AsociaE�iile E�i Patronatele de profilA� a�� RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE, organizaE�ii care reprezintA? industria energiei regenerabile din RomA?nia, cu o putere instalatA? de peste 5000 MW E�i investiE�ii de 8 miliarde de euro, reclamA? lipsa de decizii asumate a autoritA?E�ilor cu privire la situaE�ia sectorului regenerabilelor, cu repercursiuni grave asupra A�ntregului sector energetic.

ConstatA?m cu A�ngrijorare cA? A�ncA? se bate pasul pe loc E�i, A�n lipsa unor decizii ferme, dezastrul din sectorul regenerabilelor se adA?nceE�te. Suntem conE�tienE�i cA? deciziile nu sunt uE�oare, mai ales cA? trebuie reparat ce s-a stricat A�n ultimii aniA� E�i nu doar A�n sectorul nostrum, A�nsA? lipsa deciziilor echivaleazA? cu insolvenE�e, respectiv falimente A�n masA?, care nu mai pot fi evitate, problemele producA?torilor de energie din surse regenerabile acutizA?ndu-se pe zi ce trece. AdresA?m, din nou, o A�ntrebare care ar trebui sA? fie permanent A�n atenE�ia autoritA?E�ilor: AZE�i permite RomA?nia, E�arA? membrA? a Uniunii Europene, sA?-E�i piardA? credibilitatea A�n faE�a investitorilor, care se uitA? cu atenE�ie la ce se A�ntA?mplA? A�n sectorul regenerabilelor
potentialul-energiilor-regenerabile_42541-300x240Actuala intervenE�ie comunA? a AsociaE�iilor E�i Patronatelor de profil – vine ca urmare a recentelor luA?ri de poziE�ie ale reprezentanE�ilor Ministerului Energiei la conferinE�ele de specialitate. SalutA?m, pe aceastA? cale, preocuparea E�i demersurile realizate la nivelul Ministerului Energiei A�n pregA?tirea unui proiect de ordonanE�A? de urgenE�A? pentru sectorul regenerabilelor, ceA� ar urma sA? vinA? cu a�?modificA?ri ce vor readuce un echilibru A�n piaE�A?a�?.

AZntr-o declaraE�ie de ultimA? orA?, Domnul Victor Grigorescu, Ministrul Energiei, susE�ine A�nsA? cA? a�?Nu existA? A�n acest moment un consens cu privire la mA?surile ce trebuiesc adoptate. Companiile, asociaE�iile din domeniu au interese divergente, iar dezbaterile nu au dus la un consensa�?.

AZn vederea clarificA?rii situaE�iei, fA?rA? intenE�ia de a fi un drept la replicA?, RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE precizeazA?:

a�?ExistA? din partea noastrA? un interes comun A�n rezolvarea situaE�iei critice din sectorul regenerabilelor E�i am agreat un set comun de propuneri, pe care l-am prezentat A�n cadrul A�ntA?lnirilor din grupul de lucru. Avem marea rugA?minte ca Ministerul Energiei sA?A�ia decizia corectA?, pentru modificarea cadrului legal A�n baza propunerilor comune ale industriei E-RES, prezentate A�n repetate rA?nduri autoritA?E�ilor, E�i anume:

– introducerea obligaE�iei de achiziE�ie a tuturor certificatelor verzi emise, A�n stoc sau amA?nate de la tranzacE�ionare;

– A�extinderea/eliminarea perioadei de valabilitate a certificatelor verzi;

– impozitarea certificatelor verzi la vA?nzarea efectivA? a acestora, nu la momentul acordA?rii;

– reintroducerea A�n piaE�A? a certificatelor verzi amA?nate A�ntr-o perioadA? de 6 ani, A�ncepA?nd cu ianuarie 2018 pentru toate tehnologiile;

– acordarea certificatelor pentru A�ntreaga producE�ie E�i nu numai pentru producE�ia notificatA?;

– fixarea valorii certificatului verde la actualul nivel minim, respectiv 30 euro/CV indexat cu inflaE�iaa�?.

Cu riscul de a ne repeta, atragem atenE�ia autoritA?E�ilor cA? nu mai este timp de aE�teptat pentru luarea unei decizii normale de salvare a unei industrii A�mpinse voit spre faliment! DupA? al treilea an la rA?nd de pA?strare a cotei obligatorii de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie la un nivel extrem de scA?zut, nesustenabil pentru investiE�iile existente, colapsul este iminent A�n sectorul regenerabilelor.

Facem precizarea, cA? AsociaE�iile E�i Patronatele de profilA� a�� RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE au mai transmis recent o Scrisoare Domnului Dacian CioloE�, Prim Ministru E�i Domnului Victor Grigorescu, Ministrul Energiei, prin care se atrage atenA?ia asupra situaA?iei dramatice A�n care se aflA? industria energiei regenerabile A�n RomA?nia, cu solicitarea de a acA?iona cu urgenA?A? pentru a remediaA� AYi a reinstitui siguranA?a AYi A�ncrederea A�n mediul de afaceri din RomA?nia. A�

Despre RWEA beloc-zok-analogai.

RWEAA� este o asociaE�ie profesionalA?A� care funcE�ioneazA? ca o organizaA?ie non-guvernamentalA? AYi care a fost fondatA? A�n BucureAYti, RomA?nia, A�n conformitate cu legea romA?nA?. AsociaE�ia este o entitate voluntarA? de participanE�i din industria energiei eoliene din RomA?nia. Aceasta existA? pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene A�n mixul energetic din RomA?nia E�i, A�n consecinE�A?, pentru a promova o energie curatA?, sigurA? E�i eficientA? pentru RomA?nia.

A�Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 91 de companii – producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de circa 800 MW.

Despre RPIA

AsociaE�ia Industriei Fotovoltaice din RomA?nia – RPIA fost A�nfiinE�atA? A�n martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii A�n creE�tere rapidA? A�n RomA?nia, pentru a sensibiliza E�i de a crea o dezvoltare corespunzA?toare E�i mediu de reE�ea pentru potenE�ialii investitori. AZn mai puE�in de trei ani, asociaE�ia a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaA?a romA?neascA? PV.

Despre AsociaE�ia RomA?nA? pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoanA? juridicA? romA?nA?, non-profit, A�nregistratA? conform prevederilor legale; organizaE�ie cu caracter profesional, neguvernamental, apoliticA? E�i fA?rA? scop lucrativ, activA?nd A�n domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la A�nfiinE�are, A�n anul 2008, membrA? a AsociaE�iei Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association a�� ESHA) E�i a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungA?nd ca A�n prezent sA? aibA? peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale,A�furnizori de echipamente, firme de proiectare, firme de consultanE�A?.