Apel disperat la Guvernul Grindeanu de la peste 200 de investitori: NU sacrificaE�i producA?torii mici E�i mijlocii din sectorul regenerabilelor!Comunicat PATRES, 02.03.2017

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia – PATRES se adreseazA? Guvernului RomA?niei, Domnului Prim Ministru Sorin Grindeanu, cu rugA?mintea expresA? de a nu aproba OrdonanE�a de UrgenE�A? ce modificA? Legea 220/2008 A�n forma pregA?titA? de fosta conducere a Ministerului Energiei, pe motiv cA? sacrificA? investitorii mici E�i mijlocii din sectorul regenerabilelor, avantajA?nd A�n mod evident producA?torii integraE�i.

Demersul PATRES, ce se constituie A�ntr-un apel de forE�A? majorA? adresat premierului RomA?niei, Dl Sorin Grindeanu, este susE�inut de peste 200 de investitori din sectorul regenerabilelor, membri ai organizaE�iei patronale E�i nu numai, care solicitA? Guvernului adoptarea OUG cu pA?strarea elementelor pozitive, dar cu unele modificA?ri care sA? urmA?reascA? E�i creE�terea veniturilor producA?torilor neintegraE�i E�i care sA? limiteze distorsiunea generalizatA? A�n piaE�a de energie E�i certificate verzi.

PATRES a solicitat, A�n repetate rA?nduri, Ministerului Energiei sA? revinA? asupra modificA?rilor aduse la Legea 220, astfel ca forma finalA? a OUG sA? conE�inA? soluE�ii echitabile pentru toE�i producA?torii din sectorul regenerabilelor. Lucru care nu s-a A�ntA?mplat pA?nA? A�n acest moment, propunerea de OUG fiind deja pe circuitul de avizare, urmA?nd sA? fie A�naintatA? A�n scurt timp Guvernului spre aprobare.

Dl Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES: a�?DeE�i existA? o serie de aspecte pozitive A�n proiectul de OUG, cum ar fi prelungirea duratei de viaE�A? a certificatelor verzi E�i creE�terea marginalA? a numA?rului de certificate absorbite anual, mecanismul propus avantajeazA? masiv producA?torii integraE�i E�i nu aduce lichiditate suplimentarA? celorlalE�i producA?tori. De altfel, A�n condiE�iile A�n care certificatele verzi nu mai expirA?, supraoferta va creE�te an de an, dezechilibrul cerere E�i ofertA? devine din ce A�n ce mai mare, fapt ce va conduce la o presiune din ce A�n ce mai mare din partea furnizorilor asupra producA?torilor pentru a le cumpA?ra certificatele verzi. AsistA?m la un fenomen de amploare pe piaE�a de energie E�i de certificate verzi care permite E�i amplificA? distorsiuni de nesuportat pentru producA?tori E�i furnizori. Se vehiculeazA? A�n piaE�A? discounturi uriaE�e, o treime din valoare unui certificat verde, jumA?tate din valoare, chiar E�i mai mult A�n cazul certificatelor care expirA?, pentru ca ele sA? fie achiziE�ionate de cA?tre furnizori, fenomenul fiind generalizata�?.

De semnalat E�i faptul cA?, pA?nA? la finalul anului 2016, conform datelor publice ale OPCOM http://opcom.ro/tranzactii_rezultate/tranzactii_rez.php?lang=ro&id=53, au fost A�ncheiate deja contracte de vA?nzare a�� cumpA?rare certificate verzi pe piaE�a contractelor bilaterale a�� PCCBCV (majoritatea cu cantitA?E�i variabile) pentru perioada 2016 a�� 2031, totalizA?nd o cantitate maximA? de 236.329.013 certificate verzi (CV), din care 209.392.729 CV au fost contractate doar A�n lunile noiembrie E�i decembrie 2016. Exact perioada de consultare publicA? a draftului de OUG! AZntrucA?t pentru acoperirea A�n totalitate a cotei pe urmA?torii 15 ani sunt necesare 223.652.100 CV, este mai mult decA?t evident cA? piaE�a anonimA? nu va funcE�iona niciodatA? fA?rA? mA?suri de constrA?ngere pentru furnizori, A�ntrucA?t deja s-au contractat bilateral mai multe certificate faE�A? de necesar.

PATRES conisderA? cA? prin pA?strarea acestor contracte, fA?rA? mA?suri de constrA?ngere asupra furnizorilor cu privire la participarea pe piaE�a anonimA?, se va stimula E�i va amplifica distorsiunea din piaE�A?.

AZn condiE�iile date, PATRES propune introducerea urmA?torului amendament A�n OUG: a�zOperatorii economici vor achiziE�iona anual cA?t E�i trimestrial minim o cotA? procentualA?, stabilitA? prin hotA?rA?re a Guvernului din cantitatea necesara de certificate verzi pentru indeplinirea cotei obligatorii doar prin intermediul pieE�ei anonime spot de certificate verzi. Pentru anii 2017 E�i 2018 cota minimA? se stabileE�te la un nivel de 50%. Pentru anii ulteriori cota se stabileE�te prin hotA?rA?re a Guvernului E�i nu poate fi mai micA? faE�A? de cea stabilitA? pentru 2017 E�i 2018.a�?

Prin introducerea acestui amendament, furnizorii vor fi obligaE�i ca minim 50% din cantitatea necesarA? de certificate verzi sA? fie achiziE�ionatA? din piaE�a spot, fA?rA? alte costuri din partea producA?torilor.

Dl Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES: a�?O astfel de mA?surA? va limita A�n mod cert distorsiunile, va fluidiza piaE�a de certificate verzi E�i va egala E�ansele de vA?nzare ale producA?torilor (integraE�i sau neintegraE�i) pe piaE�a anonimA?. TotodatA?, va conduce la preE�uri corecte pe piaE�a en-gros de energie, iar producA?torii nu vor mai fi obligaE�i de furnizori (cel puE�in pentru 50% din cantitatea de certificate verzi necesarA?) sA? acorde discounturi masive, fie sub forma unui preE� redus al energiei, fie sub alte formea�?.

PATRES a transmis un Chestionar investitorilor din sectorul regenerabilelor a�� membri ai organizaE�iei patronale E�i nu numai a�� cu privire la amendamentul propus. Peste 200 de investitori au rA?spuns prompt, fiind de acord cu amendamentul PATRES de A�mbunA?tA?E�ire a proiectului de OUG, care urmeazA? sA? fie aprobat de Guvern.

Pentru a evita aprobarea unei OrdonanE�e care va avea A�n final consecinE�e dramatice pentru o mare parte dintre producA?torii din sectorul regenerabilelor, PATRES se adreseazA? Domnului Prim Ministru Sorin Grindeanu, precum E�i reprezentanE�ilor Parlamentului, pregA?tind totodatA? E�i o adresA? cA?tre Comisia EuropeanA?, prin care sA? informA?m cu privire la problemele acestor producA?tori E�i fenomenul generalizat de distorsiune din piaE�a de energie E�i certificate verzi. propecia without prescription.

Ne exprimA?m speranE�a cA?, A�n ultimul ceas, autoritA?E�ile vor reacE�iona la apelul disperat al investitorilor E�i cA? va fi aprobatA? o OrdonaE�A? de urgenE�A? care sA? elimine discriminarea prin promovarea de soluE�ii echitabile pentru toE�iA� producA?torii de E-SRE, inclusiv pentru investitorii mici E�i mijlocii, astfel ca noul act normativ sA? fie A�ntr-adevA?r dedicat sectorului regenerabilelor

Despre PATRES: OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din PATRES fac parte 94 de de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulA?nd o putere instalatA? de peste 800 MW, cu investiA?ii A�n sectorul energetic din RomA?nia de aproximativ 1,2 miliarde de euro.