Activitate

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grup de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 100 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de circa 1000 MW.

Obiective PATRES:

– promoveazA?, susE�ine, aparA? E�i reprezintA? interesele producA?torilor de energie din surse regenerabile;

– susE�ine promovarea unui dialog constructiv cu autoritA?E�ile cu putere de decizie A�n domeniu pentru a asigura un cadru legal stabil E�i predictibil, prin participarea reprezentanE�ilor patronatului A�n comisiile de dialog social;

– cooperareazA? cu actorii din domeniu pentru a asigura un mediu de afaceri sA?nA?tos A�n acest sector al economiei;

– faciliteazA? cunoaE�terea de noi tehnologii prin contactarea firmelor producatoare sau distribuitoare de echipamente A�n domeniul producerii de energie electricA?.

Activitate PATRES:

-A� a iniE�iat proiectul prin care depunerea Certificatelor de Conformitate de cA?tre producA?torii de E-SRE a fost amA?natA? cu 4 luni;

– a participat activ A�n grupul de lucru format A�mpreunA? cu reprezentanE�ii autoritA?E�ilor cu putere de decizie pentru: modificarea Legii 123 astfel A�ncA?t producA?torii de E-SRE sub 3 MW sA? comercializeze energia electrica A�n mod direct cu furnizorii; obligativitatea furnizorilor de a achiziE�iona trimestrial un numA?r de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale E�i consumul de energie;

– a adus completA?ri la metodologia de stabilire a preA?urilor reglementate de vA?nzare AYi a regimurilor de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie A�n centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kw pe central;

– a semnalat faptul cA? unii furnizori nu au respectat prevederile Art8, alin 4 din Legea 220 cu privire la cota de achizE�ie certificate verzi;

– a solicitat, A�n repetate rA?nduri, respectarea cotei de achiziE�ie certificate verzi pentru anul 2015 aE�a cum a fost stabilitA? initial A�n Legea 220/2008, de 16%.

– a atacat A�n instanE�A? Ordinul ANRE nr. 78/2014, solicitA?nd anularea acestuia;

– a transmis o adresA? AsociaE�iei RomA?ne a BA?ncilor cu privire la modificA?rile legislative din domeniu, avA?nd A�n vedere cA? o mare parte din investiE�ii au fost finanE�ate de banci;

– a transmis adrese AdministraA?iei PrezidenA?iale a RomA?niei, Guvernului RomA?niei, Ambasadelor statelor din care provin investitorii A�n energie din surse regenerabile, atrA?gA?nd atenE�ia asupra dificultA?E�ilor cu care se confruntA? producA?torii de E-SRE;

– se implicA? A�n corectarea Legii ContabilitA?E�ii. Au fost depuse adrese la Ministerul FinanE�elor Publice privind impozitarea Certificatelor Verzi dupA? vA?nzarea efectivA? a acestora;

– a transmis adrese la Ministerul Mediului, Apelor E�i PA?durilor privind taxa pentru apa turbinatA? E�i chiria pentru albia minorA?, solicitA?nd urmA?toarele modificA?ri: abrogarea art. 2 al Ordinului nr. 980/2011 al Ministerului Mediului E�i Padurilor pentru aprobarea InstrucE�iunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire E�i executare a garanE�iei financiare pentru blocarea amplasamentului de cA?tre viitoarele investiE�ii de tip microhidrocentrale (a�zOrdinul 980a�?); recalcularea E�i reconceperea taxei pentru apa turbinatA? astfel A�ncA?t aceasta sA? fie A�n concordanE�A? cu Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politicA? comunitarA? A�n domeniul apei E�i sA? E�inA? cont E�i de impactul economic produs.

PATRES este participant activ A�n procesul de consultare publicA? privind legislaE�ia primarA? A�n domeniul energetic, precum E�i reglementA?rile ANRE E�i procedurile OPCOM. OrganizaE�ia noastrA?A�are reprezentanE�i la nivelul Comisiilor de Dialog Social A�n Cadrul Ministerului FinanE�elor Publice E�i Ministerului Energiei, IMM E�i Mediului de Afaceri.