PATRES sesizeazA? potenE�iale disfunE�ionalitA?E�i A�n Regulamentul privind pieE�ele centralizate anonime de certificate verzi, funcE�ionale din sepetembrie, din perspectiva mai ales a producA?torilor mici de E-SREComunicat de presA?, 31.08.2017

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia – PATRES apreciazA? demersurile autoritA?E�ilor A�n vederea deblocA?rii situaE�iei de pe piaE�a certificatelor verzi. DupA? 3 ani A�n care pe piaE�a centralizatA? PCCV, administratA? de OPCOM, volumul tranzacE�ionat a reprezentat sub 1% din necesarul anual al furnizorilor, se impunea luarea de mA?suri care sA? asigure posibilitatea de tranzacE�ionare A�n regim concurenE�ial, nediscriminatoriu, transparent E�i public pentru toE�i participanE�ii la piaE�A?.

PATRES salutA? astfel apariE�ia pieE�elor de certificate verzi A�n regim anonim, A�n baza prevederilor OUG24/2017, A�ncepA?nd cu data de 1 septembrie, cu condiE�ia respectA?rii scopului pentru care sunt create, respectiv a lichidizA?rii generale a pieE�ei de certificate verzi A�ntr-un mod A�n care toE�i producA?torii sA? aibA? acces echitabil la schema de sprijin E�i toE�i furnizorii sA? poata avea acces la cel mai bun preE� pentru certificatele ce le sunt necesare conform cotei anuale.

Participant activ A�n procesul de consultare publicA? a reglementA?rilor A�n domeniul energetic, patronatul nostru a analizat Regulamentul de organizare E�i funcE�ionare a pieE�ei de certificate verzi conform OUG 24/2017, propus de ANRE, precum E�i documenE�ia privind funcE�ionarea E�i administrarea PieE�ei de Certificate Verzi a�� PCV elaboratA? de OPCOM.

PATRES sesizeazA? potenE�iale disfuntionalitA?E�i A�n regulamentul care trateazA? piaE�a spot E�i piaE�a la termen de certificate verzi, din perspectiva mai ales a producA?torilor mici de E-SRE.

Dl Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES: a�?AZn forma propusA? de ANRE, cele douA? pieE�e nu vor asigura A�n realitate cadrul anonim E�i nediscriminatoriu prevA?zut de legislaE�ia primarA? A�n vigoare. ConstatA?mA� lipsa modificA?rii principiului de corelare a ofertelor prin alocare pro-rata A�n cazul PCSCV (PiaE�a centralizatA? spot de certificate verzi) E�i lipsa standardizA?rii cantitA?E�ii A�n cazul PCTCV (PiaE�a centralizatA? la termen a contractelor bilaterale de certificate verzi)a�?.

Concret, la PiaE�a centralizata spot a�� PCSCV, articolul 28 defineE�te modalitatea de corelare automatA? a ofertelor de vA?nzare cu cele de cumpA?rare A�n funcE�ie de douA? criterii succesive: preE�ul E�i marca de timp. AZn condiE�iile unui excedent uriaE� de certificate verzi A�n piaE�A? de 9.482.469 CV, conform datelor OPCOM la data de 21.08.2017, preE�ul nu poate un element de departajare. Prin urmare, singurul criteriu obiectiv de departajare a ofertelor de vA?nzare E�i cumpA?rare A�n viitoarea piaE�A? va rA?mA?ne marca de timp, criteriu considerat de PATRES a fi discriminatoriu E�i A�n defavoarea producA?torilor mici E�i mijlocii, care nu vor reuE�i sA? A�E�i vA?ndA? certificatele pe aceastA? piaE�A?.

Dl Martin Moise, PrimVicePreE�edinte PATRES: a�?AZn conditii de excedent uriaE� de certificate verzi, reacE�ia pieE�ei va fi una singurA?:A� toE�i producA?torii se vor a�zA�nghesuia�? sA? depunA? oferte de vA?nzare la deschiderea porE�ilor. Cum criteriul de departajare este marca de timp (preE�ul fiind acelaE�i), vor avea succes A�ntotdeauna doar acei operatori care au sau pot avea acces la sisteme performante de trading automatizat, care sA? poata emitA? ordine de vA?nzare exact la ora 9.00. DatA? fiind situaE�ia criticA? A�n care se aflA? A�n prezent, producA?torii mici E�i mijlocii independenE�i nu-E�i pot permite sA? achiziE�ioneze sisteme performante de tradinga�?.

Pentru a remedia aceastA? situaE�ie, PATRES a solicitat ANRE corelarea ofertelor funcE�ie de preE� urmatA? de o alocare pro-rata, similar cu modul de funcE�ionare actual al PCCV. Apreciem faptul cA? s-a E�inut cont de propunerea noastrA? E�i ordinul ANRE, publicat A�n Monitorul Oficial, a fost modificat A�n acest sens, A�nsA? A�ncepA?nd cu ianuarie 2018! Ceea ce A�nseamnA? cA? OPCOM trebuie sA? opereze noi modificA?ri la proceduri pA?nA? la finele anului.

AZn cazul pieE�ei la termenA� a�� PCTCV,A� considerA?m cA? pA?strarea unor produse ne-standard din punct de vedere cantitate corelate cu ne-eliminarea posibilitA?E�ii a�ztranzactionare integralA? cu un participanta�? A�ncalcA? prevederile OUG 24/2017 care impun trazacE�ionarea anonimA?, transparentA? E�i nediscriminatorie.

Dl. Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES: a�?Pentru a asigura un regim anonim se impune ca definiE�ia produselor standardizate sA? includA? obligatoriu E�i criteriul cantitate. Propunem ca un ofertant sA? poatA? alege o cantitate predefinitA? (exemplu 100, 500, 2000, 5000 bucA?E�i), alegerea unei cantitA?E�i de exemplu de 4953 CV putA?nd fi ipotetic stabilitA? de cA?tre producA?tor E�i furnizor A�naintea emiterii ordinelor de vA?nzare E�i cumA?arare pe care le pot emite concomitent, reuE�ind astfel sA? materializeze o A�nE�elegere A�n afara pieE�i prin intermediul platformei de tranzacE�ionare.A� De asemenea, A�n cazul produselor standard, propunem eliminarea posibilitA?E�ii de alegere a funcE�iei a�ztranzacE�ionare integralA? cu un participanta�? versus a�ztranzacE�ionare cu mai mulE�i participanE�ia�?, singura posibilitate care sA? fie valabilA? fiind a�ztranzactionare cu mai mulE�i participanE�ia�? din aceleaE�i considerente explicate mai susa�?.

PATRES A�E�i exprimA? speranE�a cA? ANRE E�i OPCOM vor lua A�n considerare observaE�iile E�i soluE�iile propuse astfel ca cele douA? pieE�e centralizate anonime de certificate verzi sA? corespundA? scopului pentru care au fost create. TotodatA?, aE�tetA?m ca ANRE sA? supunA? dezbaterii publice E�i regulamentul de funcE�ionare al pieE�ei produselor asociate, energie plus certificate verzi, potrivit OUG24/2017.

AZn noile condiE�ii de piaE�A? a�� creE�terile mari de preE�uri la energie pe bursA?, de care producA?torii din surse regenerabile nu beneficiazA? datoritA? prevederilor absurde ale Ordinului 78/2014 a�� crearea acestor pieE�e pe OPCOM reprezintA? posibilitA?E�i de tranzacE�ionare a certificatelor verzi pentru furnizori E�i producA?torii din sectorul regenerabilelor, cu precA?dere a celor mici E�i mijlocii, mulE�i dintre ei ameninE�aE�i cu falimentul. Potrivit estimA?rilorA� PATRES, o treime din producA?torii mici E�i mijlocii din cei 100 membri cu o putere totalA? instalatA? de aproximativ 1000 MW din toate tehnologiiile (solar, eolian, microhidro E�i biomasA?)A� sunt de-facto A�n stare de incapacitate de platA? E�i urmeazA? sA? intre A�n insolvenE�A? sau chiar sA? A�nchidA? capacitA?E�ile de producE�ie.

PATRES A�E�i exprimA? A�ngrijorarea A�n ce priveE�te aE�teptA?rile investitorilor din sectorul regenerabilelor ca OUG 24/2017 sA? producA? efecte benefice A�n piaE�A?, care A�n realitate A�ntA?rzie sA? aparA?. Apelul nostru la autoritA?E�i este sA? creeze cadrul de reglementare care sA? vinA? A�n sprijinul tuturor producA?torilor de E-SRE. RomA?nia are nevoie de energie regenerabilA?, fapt dovedit E�i A�nA� perioadele de crizA? din acest an cA?nd aportul regenerabililor a fost considerabil, cu efecte benefice A�n preE�ul energiei.

Despre PATRES:

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din PATRES fac parte 100 de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulA?nd o putere instalatA? de circa 1000 MW.

 

 

  the soappharmacy.