Lumea A�ntreagA? luptA? A�mpotriva emisiilor de CO2, iar RomA?nia A�ngroapA? energia regenerabilA?COMUNICAT DE PRESA�A�RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE;, 7 ianuarie 2016

La sfA?rE�itul anului trecut, A�n cadrul COP21, 186 de E�A?ri au ajuns la un acord istoric E�i anume sA? lupte A�mpotriva emisiilor de CO2 E�i sA? A�E�i concentreze eforturile pentru a susE�ine energia produsA? din surse regenerabile. AZn acest timp, RomA?nia continuA? sA? promoveze o politicA? prin care statul doreE�te falimentarea producA?torilor de energie din surse regenerabile care azi asigurA? cca 20% din consumul de energie electricA? la nivel naE�ional. La propunerea ANRE, Guvernul a luat decizia de a pA?stra pentru al treilea an la rA?nd cota obligatorie de energie electricA? produsA? din surse regenerabile de energie la un nivel extrem de scA?zut, ne sustenabil pentru investiE�iile existente E�i anume 12,15% faE�A? de 17% prevA?zut iniE�ial A�n Legea 220/2008, lege A�n baza cA?reia s-au fA?cut toate investiE�iile din sector.

AZn acest context, AsociaE�iile ce reprezintA? investitorii A�n energia regenerabilA? din RomA?nia a�� RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE condamnA? A�n mod ferm propunerea ANRE E�i protesteazA? faE�A? de decizia luatA? de Guvern. AceastA? decizie este profund greE�itA?, bazatA? pe calcule neactualizate E�i ea va arunca A�n haos industria energiei regenerabile. Cu toate cA? studiile prezentate A�n repetate rA?nduri ANRE E�i Guvernului E�i confirmate neoficial (sau A�n cadrul Grupurilor de Lucru) de cA?tre reprezentanE�ii autoritA?E�ilor aratA? o pierdere de peste 2,1 miliarde RON A�ntr-un singur an de zile (2014), relevA?nd situaE�ia dramaticA? a producA?torilor de energie din surse regenerabile, aceste instituE�ii aratA? A�n continuare nepA?sare, chiar rea voinE�A? faE�A? de singurul domeniu ce a generat investiE�ii semnificative A�n sectorul producE�iei de energie electricA? de-a lungul perioadei de crizA?.

AZntrebA?m autoritA?E�ile: AZE�i permite RomA?nia falimentul A�n masA? al producA?torilor de energie din surse regenerabile?

A�SituaE�ia este criticA?, Cota aprobatA? acoperind A�n 2016 circa 50% din certificatele verzi care vor fi A�n piaE�A?. Potrivit Ordinului ANREA� nr. 183A� dinA� 31A� decembrieA� 2015,A� cotaA� obligatorieA� estimatA?A� de achiziE�ie de certificate verzi, aferentA? anului 2016, a fost stabilitA? la 0.317 CV/MWh neexceptat. Conform acestei valori vor fi necesare 12,116,662 certificate verzi A�n anul 2016 faE�A? de 18,909,036 certificate verzi ce vor fi emise conform estimA?rii ANRE A�generA?nd-se A�astfel A�n 2016 un excedent de 6,792,374 certificate verzi la care se adaugA? E�i cel deja existent A�n piaE�A? de 4,045,324 bucA?E�i (conform datelor OPCOM la data de 17.12.2015).

Este de semnalat E�i faptul cA? A�n condiE�iile acestui uriaE� excedent, potrivit reglementA?rilor A�n vigoare, certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordA?rii E�i nu la momentul efectiv al vA?nzA?rii, ceea ce face ca producA?torii sA? crediteze permanent statul deE�i se afla de-facto A�n stare de insolvenE�A? prin ne vA?nzarea certificatelor verzi.

Practic, prin deciziile luate, autoritA?E�ile A�mping cu bunA? E�tiinE�A? investitorii din sectorul regenerabilelor spre faliment, generA?nd un fenomen cu efect de bumerang ce va afecta A�n viitor industria, exporturile E�i A�ntr-un final A�ntreaga populaE�ie. Cu toatA? grija pentru consumatorul final, rezultatul final va fi creE�terea preE�ului energiei electrice, care a scA?zut semnificativ E�i datoritA? aportului energiei regenerabile. AZn plus, politica Guvernului, A�nceputA? A�n anul 2013 prin schimbarea cadrului de susE�inere A�a energiei regenerabile, pune A�n pericol securitatea energeticA? pe termen mediu E�i lung a RomA?niei prin negarantarea unui tratament onest faE�A? de investiE�iile realizate A�n capacitA?E�i noi de producere a energiei electrice.

AZn acest climat de lipsA? de predictibilitate E�i lipsA? de corectitudine faE�A? de investitorii existenE�i care se simt A�nE�elaE�i de Statul romA?n, ne A�ntrebA?m: a�?Cine va mai avea A�n viitor A�ncredere sA? investeascA? A�n sectorul energetic A�n RomA?nia?a�?

AsociaE�iile E�i Patronatele de profil ce reprezintA? industria producA?torilor de energie din surse regenerabile din RomA?nia, cu o putere instalatA? de peste 5.000 MW E�i investiE�ii de circa 8 miliarde Euro fac pe aceastA? cale, unA� APEL deA� forE�A? majorA?, pentru salvarea de la colaps, A�n regim de urgenE�A?, a unui sector de maximA? importanE�A? pentru economia romA?neascA? prin crearea unui cadru legislativ stabil, predictibil E�i echitabil pentru a menE�ine investiE�iile existente E�i pentru a asigura continuarea dezvoltA?rii sectorului energiei electrice prin atragerea de noi investiE�ii.

________________________________________________________________________

Despre RWEA

RWEAA� este o asociaE�ie profesionalA?A� care funcE�ioneazA? ca o organizaA?ie non-guvernamentalA? AYi care a fost fondatA? A�n BucureAYti, RomA?nia, A�n conformitate cu legea romA?nA?. AsociaE�ia este o entitate voluntarA? de participanE�i din industria energiei eoliene din RomA?nia. Aceasta existA? pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene A�n mixul energetic din RomA?nia E�i, A�n consecinE�A?, pentru a promova o energie curatA?, sigurA? E�i eficientA? pentru RomA?nia.

Despre PATRES

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parteA� 84 de companii – producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 500 MW.

Despre RPIA

AsociaE�ia Industriei Fotovoltaice din RomA?nia – RPIA fost A�nfiinE�atA? A�n martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii A�n creE�tere rapidA? A�n RomA?nia, pentru a sensibiliza E�i de a crea o dezvoltare corespunzA?toare E�i mediu de reE�ea pentru potenE�ialii investitori. AZn mai puE�in de trei ani, asociaE�ia a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaA?a romA?neascA? PV.

Despre AsociaE�ia RomA?nA? pentru Microhidroenergie where can i buy orlistat 120mg.

ARmHE este persoanA? juridicA? romA?nA?, non-profit, A�nregistratA? conform prevederilor legale; organizaE�ie cu caracter profesional, neguvernamental, apoliticA? E�i fA?rA? scop lucrativ, activA?nd A�n domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la A�nfiinE�are, A�n anul 2008, membrA? a AsociaE�iei Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association a�� ESHA) E�i a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungA?nd ca A�n prezent sA? aibA? peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale,A�furnizori de echipamente, firme de proiectare, firme de consultanE�A?.